Home | News (SMEs News)
เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน IBM i Thank You Party อัพเดตเทคโนโลยีล่าสุดของ IBM i พร้อมแนะนำโซลูชั่นหลากหลายแก่ลูกค้า
           นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน "IBM i Thank You Party" ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งใช้งานผลิตภัณฑ์ IBM i อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ภายในงานได้มีการอัพเดตทิศทางเทคโนโลยีและการใช้งานของ IBM i เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเ.....
30 มีนาคม 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด