Home | News (SMEs News)
Intermach 2016 ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ประเทศไทยเป็น
    ธ.ค.--UBM Asia ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและฐานการผลิตชิ้นส่วนเพื่อสนับสนุนการผลิตที่เพียบพร้อม นอกจากไทยจะมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่แข็งแกร่งแล้ว ยังมีเครือข่ายของผู้ ผลิตชิ้นส่วนทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางมากมาย ซี่งจากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวยังจะส่งผลให้ประเทศจะยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคเป็นเวลาอย่างน้อยในอีก.....
28 ธัันวาคม 2558 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด