Home | News (SMEs News)
EXIM BANK ร่วมมือกับ DITP ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าการลงทุนในโลกดิจิทัล
           นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในงานสัมมนา "สูตรสำเร็จจากธุรกิจ SMEs สู่การค้าระหว่างประเทศ" โดย EXIM BANK และ DIT.....
13 ธัันวาคม 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด