Home | News (New Biz)
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดเวทีเสวนา เตรียมความพร้อมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รับมือด้าน Cyber Security ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
         น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วยพ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ นางสุดารัตน์ กิจสิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไ.....
04 พฤษจิกายน 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด