Home | News (New Biz)
กม.ใหม่ “สรรพากร” ส่องบัญชีธนาคาร “แม่ค้าออนไลน์” รอคนไทยพร้อมกว่านี้จะดีไหม
    กม.ใหม่ “สรรพากร” ส่องบัญชีธนาคาร “แม่ค้าออนไลน์” รอคนไทยพร้อมกว่านี้จะดีไหม           จากร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมีการบังคับให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้ต้องส่งข้อมูล “ธุรกรรมลักษณะพิเศษ” ให้สรรพากร ผมมองว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่จะม.....
25 เมษายน 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด