Home | News (New Biz)
สอท.และเดลต้าฯ เสริมศักยภาพผู้ให้บริการอุตสาหกรรม ( ISP) สู่ Industry 4.0
           บุคคลากรผู้ให้บริการอุตสาหกรรม หรือ Industry Service Provider (ISP) เป็นอีกกลไกสำคัญในการออกแบบยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ออกแบบวางระบบ หรือ System Integrator (SI) ต้องเตรียมพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม รอบรู้ในแนวโน้มเทคโนโลยีและทิศทางของผู้ให้บริการอุตสาหกรรม สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู.....
27 เมษายน 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด