Home | News (New Biz)
เคพีเอ็มจี แนะบริษัทเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในอนาคต
             น.ส.เพ็ญนภา พุกกะรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Internet of things (IoT), Cloud Service and Storage และ Social Media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือความบันเทิง การก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รวมทั้งความง่ายและสะดวกสบายในการใช้งาน ทำให้เกิด.....
19 พฤษจิกายน 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด