Home | News (New Biz)
รางวัล CEO Vision คุณนพพล บุญโชคยิ่ง เจ้าของแฟรนไชส์ OK 20
    รางวัล CEO Vision คุณนพพล บุญโชคยิ่ง เจ้าของแฟรนไชส์ OK 20              "ปัจจุบันแฟรนไชส์ OK20 มีสาขากระจายอยู่ทั่วไทยกว่า 500 สาขา อีกทั้งยังขยายไปยังตลาด AEC แล้วกว่า 60 สาขา ทั้งนี้ ผมตั้งเป้าหมายทางธุรกิจไว้ว่าจะทำให้แฟรนไชส์ OK20 มีอยู่ในทุกตำบลของประเทศไทย ให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกคือสิ่งที่มี.....
06 กรกฎาคม 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด