Home | News (New Biz)
ธุรกิจ Ecommerce แบบ B2C หาต้องธุรกิจแบบ Nichecommerce เพื่อความ อยู่รอด
    เมื่อปี 2015 เราตั้งสันนิฐานว่าธุรกิจ Ecommerce แบบ B2C คือธุรกิจระยะยาวที่ต้องการการลงทุนมหาศาล และผู้ชนะจะสามารถควบคุมตลาดได้ (winner-takes-all game) เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการ Ecommerce จะต้องมีเงินทุนสูงพอที่จะมาลงแข็งในสนามนี้ (อย่างเช่น Lazada, MarahariMall และ JD) ไม่เช่นนั้นจะต้องพ่ายแพ้ไป (เช่น Paraplao Group) ในบทความ “Ecommerce is a Bear” ของ Andy Dunn ผู้ก่อตั้งแล.....
29 พฤษภาคม 2559 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด