Home | News (Events)
สสว. ร่วมกับ กสอ. จัดงานสัมมนา Best Practices ให้ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
            นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ นางวิไลภรณ์ แช่มประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) จัดงานสัมมนา นำเสนอผลงาน Best Practices โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก ( Global Reach ) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เมื่อเร.....
11 พฤษภาคม 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด