Home | Get Idea
Cactus ต้นไม้เล็กๆ แต่ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่ Love it, Do it
    Cactus ต้นไม้เล็กๆ แต่ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่Love it, Do it         ทางทีมงานสร้างอาชีพ ได้มีโอกาสพูดคุยและฟังเรื่องราวจากผู้ประกอบการธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคนี้ คือธุรกิจเลี้ยงและปลูกต้นกระบองเพชร หรือเรียกว่าแคคตัส “Cactus” ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถ เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยและทุกสถานที่ ร้านนี้จะคิดต่างหรือมีจุดขายอย่าง.....
04 สิงหาคม 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด