Home | News (New Product)
มาตรฐาน น้ำนมแพะดิบ เสริมความมั่นใจผู้บริโภค
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:14:08 น. | ผู้เข้าชม 11140 ครั้ง

 

      น้ำนมแพะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากมีโมเลกุลขนาดเล็ก เมื่อเข้าสู่ร่างกายจึงสามารถย่อยและดูดซึมได้ง่าย ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะนมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดราคาน้ำนมแพะดิบที่เหมาะสม ยุติธรรม และศึกษาถึงจำนวนตัวของแพะที่เลี้ยงว่าเลี้ยงกี่ตัวจึงจะเหมาะสมและคุ้มทุนด้วยราคาที่กำหนด
 
 
 
 
 
      สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดำเนินงาน โครงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบของประเทศไทย เพื่อจะได้ต้นแบบ ศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตน้ำนมแพะและการแปรรูปน้ำนมแพะ รวมทั้งข้อมูลต้นทุนเบื้องต้นของน้ำนมแพะ เพื่อสามารถใช้ในการกำหนดราคาที่เหมาะสมและมาตรฐานการรับน้ำนมแพะดิบที่มีคุณภาพ และที่สำคัญคือ ได้ร่างเกณฑ์การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของประเทศที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการผลิตน้ำนมแพะและการแปรรูปน้ำนมแพะที่มีคุณภาพด้วย
 
 
      โครงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบของประเทศไทย ใช้เวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 1 ปี โดยสำรวจข้อมูลทั่วไปของการเลี้ยงแพะและราคาน้ำนมดิบเพื่อประเมินต้นทุนเบื้องต้น มีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของน้ำนมแพะดิบทางด้านเคมีของฟาร์มเกษตรกร เป็นรายตัวทุกสัปดาห์เป็นเวลา 10 เดือน และเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนมแพะแช่แข็ง ที่อายุการเก็บรักษาต่างกัน ดูลักษณะตะกอนนมทั้งก่อน–หลังการทำผลิตภัณฑ์นม แล้วตรวจสอบคุณภาพทั่วไป ตรวจโครงสร้างนมแพะแช่แข็งด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ประกอบกับการตรวจชิมเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังทำการสำรวจข้อมูลต้นทุนเบื้องต้นและราคาทั่วไปของน้ำนมแพะดิบ ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ ของประเทศไทย ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อดูการผันแปรของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ฤดูกาล วัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อให้สามารถคำนวณต้นทุนเบื้องต้นของน้ำนมแพะดิบได้ ศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบต้นแบบที่จะได้จากการดำเนินงานโครงการนี้ จะเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ รวมทั้งร่างเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบที่เหมาะสมกับสถานการณ์การผลิตน้ำนมแพะของไทยที่จะจัดทำขึ้น...จะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพน้ำนมแพะดิบสำหรับนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ เกิดการผลิตน้ำนมแพะดิบที่ยั่งยืน บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อการบริโภคน้ำนมแพะ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีอาชีพที่มั่นคงต่อไป.
 
 
ที่มา : เดลินิวส์
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด