Home | News (New Product)
วัสดุกันกระแทก.. อีโค่ เฟรนด์ลี่ ผลิตภัณฑ์จากผงไม้ + ยางธรรมชาติ
เขียนโดย Admin เมื่อ 13 มีนาคม 2555 เวลา 22:03:48 น. | ผู้เข้าชม 18660 ครั้ง

 

     เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา แต่ละปีมีการส่งออกและสามารถนำรายได้เข้าประเทศสูงมาก ในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราประเภทถอดประกอบ ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ซึ่งในปัจจุบันเป็นการบรรจุเฟอร์นิเจอร์ในกล่องกระดาษลูกฟูก และเสริมโฟมหรือกระดาษไว้ที่มุมกล่องเพื่อป้องกันความเสียหาย ความหนาของวัสดุดังกล่าวทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ใหญ่ขึ้นและกินเนื้อที่ในตู้คอนเทเนอร์บรรจุสินค้า ทำให้บรรจุสินค้าได้น้อยชิ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น และโฟมยังเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ย่อยสลายยากและเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
     บริษัท พิโคที อินเตอร์ แนชชั่นแนล จำกัด มีแนวคิดในการใช้วัสดุยางที่มีคุณสมบัติที่ดีในการรับแรงกระแทก และนำผงไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารามาเป็นส่วนประกอบ เพื่อผลิตวัสดุกันกระแทก ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อทดลองศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิต และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม
 
 
     นางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง ผู้เชี่ยว ชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  กล่าวว่า คณะวิจัยซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต ภัณฑ์ยาง และตัวแทนจากบริษัทฯ ได้ร่วมกันศึกษาถึงความเป็นไปได้ในเบื้องต้นพบว่า ผงไม้สามารถผสมกับยางได้ในปริมาณสูง และสามารถประยุกต์ให้ใช้กับยางฟองได้ จากนั้นได้ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ โดยในการศึกษาวิจัย มีการออกแบบรูปทรงวัสดุกันกระแทก ออกแบบสูตรยางพาราผสมสารเคมีและผงไม้ จนได้สูตรที่เหมาะสมที่ประกอบด้วยยาง 2 สูตร ได้แก่ ยางชั้นนอกและยางชั้นใน เพื่อให้มีความแข็งแรงที่เหมาะสมและยืดหยุ่นพอสำหรับรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น จากนั้นทำชิ้นงานให้ได้ความหนาตามขนาดที่ต้องการ แล้วตัดตามรูปร่างที่จะใช้ประกอบเป็นทรงพีระมิด พร้อมเตรียมชิ้นในที่มีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของชิ้นนอก วางซ้อนกันให้แนบกันดี ก่อนนำเข้าเบ้าพิมพ์ที่มีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จะได้ชิ้นงานวัสดุกันกระแทกที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
     จากการทดสอบประสิทธิภาพในการรับแรงกระแทก พบว่าวัสดุที่ทำจากยางที่ผสมผงไม้เมื่อนำไปทดสอบในเรื่องของการใช้งานจริง สามารถป้องกันความเสียหายของเฟอร์นิเจอร์ได้  จากผลการศึกษานี้ทำให้ทางบริษัทฯ มีความสนใจที่จะผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อใช้แทนวัสดุสังเคราะห์ และเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ ตลอดจนสามารถนำของเหลือจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ไปสู่การผลิตวัสดุกันกระแทกในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ได้ และถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรืออีโค่ เฟรนด์ลี่
 
     ปัจจุบันวัสดุกันกระแทกจากผงไม้และยางธรรมชาติได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เป็นอนุสิทธิบัตรร่วมระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัท พิโคทีฯ 
 
 
     หากสนใจ “วัสดุกันกระแทกจากผงไม้และยางธรรมชาติ” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2940-6362-3.
 
ที่มา : เดลินิวส์
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด