Home | News (New Product)
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไหมไทย เพิ่มโอกาสขยายตลาดสู่สากล
เขียนโดย Admin เมื่อ 28 มีนาคม 2555 เวลา 23:10:07 น. | ผู้เข้าชม 17085 ครั้ง

 

กรมหม่อนไหม ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการ พัฒนาผ้าไหม และ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกรมหม่อนไหมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมไทยในปี  2553 พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนมีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้นได้อีกมาก หากได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทยอย่างเป็นระบบ ดังนั้นกรมหม่อนไหมจึงได้ริเริ่ม โครงการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไหมไทย โดยผลักดันให้ชุมชนทอผ้าไหมไทยซึ่งเป็นรากฐานการผลิตที่สำคัญได้เรียนรู้การวางแผนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแนวโน้มของการออกแบบระดับสากล โดยที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ผ้าไหมไทย และแนวทางที่แต่ละกลุ่มถนัด เพื่อสร้างสรรค์ลายผ้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีความพิเศษของตนเอง
 
 
     นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กรมหม่อนไหมได้พัฒนาแบบร่างผ้าไหม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมตามแนวทางที่ได้สรุปไว้ และผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกรมหม่อนไหมร่วมกับนักออกแบบเอกชน  แล้วจึงนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ โดยพัฒนาแบบร่างบรรจุภัณฑ์ และกราฟิกตามแนวทางที่ได้สรุปไว้ และผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ผลงานที่ได้จากโครงการมีทั้งผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ของใช้ และเครื่องแต่งกาย
 
 
 
 
     ผลที่ได้จากโครงการนี้ ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนารูปแบบผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เหมาะสมกับวิธีการผลิตและวัสดุในท้องที่ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม และบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างเอกลักษณ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้าน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเองได้จริง เข้าใจกระบวนการพัฒนาเทคนิคให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดได้ด้วยตนเอง ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจไหมไทยมากยิ่งขึ้น และผ้าไหมไทยได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับสากล โดยที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาผ้าไหมไทยไว้ และคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก
 
 
     จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพบว่ากลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาสินค้า จำหน่ายและแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีสามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาด สินค้าที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาภายใต้โครงการ ได้แก่ หมอนผ้าไหมรูปใบบัว ผ้าพันคอไหมถัก ผ้าคลุมไหล่ สร้อยไหมถัก กระเป๋าผ้าไหม ผ้าคลุมโซฟา ตุ๊กตาผ้าไหม ผ้าไหมผืน ชุดผ้าไหมสำเร็จรูป เป็นต้น
 
 
     ในปี 2555 นี้ กรมหม่อนไหมยังคงนำโครงการดังกล่าวมาต่อยอดเป็นโครงการออกแบบผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมต้นแบบ โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิจัยโครงสร้างผ้า การออกแบบลวดลายผ้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของภาพลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ไหมไทย เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกแบบมีอิทธิพล ต่อความรู้สึกและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก
 
 
 
ที่มา : เดลินิวส์
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด