Home | News (New Product)
สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด...ผลิตสินค้าส่งออกยุโยป
เขียนโดย Admin เมื่อ 03 เมษายน 2555 เวลา 01:08:59 น. | ผู้เข้าชม 14612 ครั้ง

 

สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสหกรณ์หนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิต สับปะรดกระป๋อง จนได้รับการรับรอง มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม หรือ Fair Trade  จากยุโรป เป็นรายแรกและรายเดียวในทวีปเอเชีย ที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว
 
 
 
 
     นายอานนท์ โลดทนงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้มีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดแฟร์เทรด ขึ้นมาโดยมีสมาชิก 63 ราย พื้นที่เพาะปลูกสับปะรดทั้งสิ้น 8,500 ไร่ ผลผลิตรวมปีละ 20,000 ตันเศษ มีการพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดจนได้รับการรับรองมาตรฐานแฟร์เทรดจาก องค์กรแฟร์เทรด ลาเบลลิ่ง (FLO) จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทำให้สามารถส่งออกสินค้าสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดไปยังตลาดสหภาพยุโรป (EU) ได้หลายประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ มีมูลค่าส่งออกรวมปีละกว่า 1,500 ล้านบาท โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดแฟร์เทรด เป็นกลุ่มแรกและกลุ่มเดียวในทวีปเอเชีย ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้าแฟร์เทรดแฟร์เทรด เป็นระบบการค้าที่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลอดจนแรงงานที่อยู่ในระบบ กล่าวคือ การผลิตสับปะรดต้องได้คุณภาพมาตรฐานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเกษตรกร รวมถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ควบคู่กับการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยเกษตรกรต้องได้ราคาการจำหน่ายผลผลิตที่เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งสหกรณ์มีการประกันราคาขั้นต่ำให้กับสมาชิก ส่วนการจ้างแรงงานนั้นจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องไม่กีดกันเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ในขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
 
 
     ที่สำคัญระบบแฟร์เทรด นอกจากผู้ผลิตจะได้รับเงินจากค่าสินค้าที่เป็นธรรมแล้ว ยังมีเงินพรีเมี่ยม หรือเงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติมจากผู้ซื้อสินค้าในระบบดังกล่าวอีกจำนวน 10% จากราคาสินค้า ซึ่งเงินดังกล่าวจะนำกลับมาพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่ม เป็นเงินทุนในการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่ม ตลอดจนนำมาเป็นเงินในการช่วยเหลือหรือตอบแทนกลับไปยังสังคมอีกด้วย
 
 
     การเข้าสู่ระบบแฟร์เทรดไม่เพียงแต่ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมเท่านั้น การรวมกลุ่มกันพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้โดยตรง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับตลาดในเวทีโลกได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำและผลผลิตล้นตลาดในประเทศด้วย ซึ่งนับเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
 
     จากความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจส่งออกสับปะรดบรรจุกระป๋อง และน้ำสับปะรด ภายใต้ระบบแฟร์เทรด สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด ได้ขยายผลการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และอ้อย ให้เข้าสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สมาชิกสหกรณ์ต่อไป
 
 
 
ที่มา : เดลินิวส์
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด