Home | News (SMEs News)
กสอ.เผย 5 ยุทธศาสตร์หลักดัน GDP SMEs ทะลุ 40%
เขียนโดย Admin เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:15:01 น. | ผู้เข้าชม 6688 ครั้ง

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
 
 
       กสอ.เผยยุทธศาสตร์พัฒนาเอสเอ็มอี โอทอป ปี 57 ตั้งเป้าเพิ่มจีดีพี 40% ใน 10 ปีหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ซัปพลายเชนอาเซียน พร้อมเล็งตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นอาเซียน ฟุ้งไทยพร้อมสุด
       
       นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยแผนการส่งเสริมภาคธุรกิจเอสเอ็มอีว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทยคิดเป็น 98% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ ดังนั้นในปี 2557 ทาง กสอ.จึงตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนจีดีพีของเอสเอ็มอีที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรวม 2.724 ล้านราย หรือประมาณ 80.4% ของการจ้างงานรวมของประเทศ และมูลค่าการส่งออกของภาคเอสเอ็มอีมีมูลค่าประมาณ 2.04 ล้านล้านบาท ประมาณ 28.82% ของมูลค่าส่งออกรวมของประเทศ
       
       ดังนั้น กสอ.จึงมีการเตรียมความพร้อมให้เอสเอ็มอีพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ผ่าน 5 แผนงานสำคัญ ได้แก่ 1. ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวสู่การเป็นซัปพลายเชนของอาเซียน ตั้งเป้าพัฒนารวม 600 กิจการ ผู้ประกอบการ 12,000 คน และพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยงบประมาณ 157 ล้านบาท เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยานยนต์และชิ้นส่วน อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รองเท้าและเครื่องหนัง และก่อสร้าง
       
       2. เพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมเพื่อการเติบโตของเอสเอ็มอี โดยมีเป้าหมายดำเนินการใน 12,025 กิจการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 3,800 คน และพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 470 กิจการ ด้วยงบประมาณ 307.35 ล้านบาท 3. ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นอาเซียน เพราะแฟชั่นเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรม โดยแนวทางดำเนินการได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต การพัฒนาธุรกิจในการสร้าง Brand การสร้าง Designer เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้าง Fashion Trend ในอนาคต การสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมผลักดัน 4 ย่านการค้าแฟชั่น ได้แก่ สยามฯ ประตูน้ำ โบ๊เบ๊ และสวนจตุจักร ให้กลายเป็นแหล่งสินค้าแฟชั่นไทยที่มีกลุ่มลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนากิจการแฟชั่นรวม 225 กิจการ พัฒนาบุคลากร 2,200 คน พัฒนาย่านการค้าแฟชั่น 4 ย่านการค้า รวมทั้งการร่วมงาน Bangkok Fashion Week ภายใต้งบประมาณ 160 ล้านบาท
       
       4. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร (Thai Food Valley) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานในเชิงนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยมีเป้าหมายพัฒนาวิสาหกิจ 170 กิจการ คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่อยอดจากผลงานการวิจัยไม่ต่ำกว่า 230 ชิ้น ภายใต้งบประมาณ 48.6 ล้านบาท และ 5. การเพิ่มมูลค่าสินค้าโอทอปด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตั้งเป้าพัฒนาโอทอปในการนำภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่ม 400 กิจการ พัฒนาราษฎรตามโครงการพระราชดำริ 1,450 คน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 350 กลุ่ม ด้วยงบประมาณ 105.75 ล้านบาท
 
ที่มา.http://www.thaibizcenter.com/
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด