Home | News (SMEs News)
ทุ่ม 35 ลบ.ตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารใน มช.
เขียนโดย Admin เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:28:37 น. | ผู้เข้าชม 6438 ครั้ง

  สนช.จับมือ มช. ลงขันงบ 35 ลบ.จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ บริการความรู้นวัตกรรมอาหารและเกี่ยวข้องครบวงจร แจงนำร่อง ผปก.ภาคเหนือรองรับการเติบโตของตลาดอาเซียน
       
       นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า สนช. ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารแบบครบวงจร ภายใต้งบประมาณ 35 ล้านบาท ในชื่อ “ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center)” หรือ “ศูนย์ FIN” ตั้งอยู่ภายใน ม.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร และรองรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
       
       สำหรับศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one-stop-service) ครบวงจรใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ให้บริการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2) ให้การบริการทดสอบและวิเคราะห์คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร 3) พัฒนาธุรกิจและการทดสอบตลาด และ 4) ให้บริการข้อมูลและเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจ
       
       “โครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดใหม่ที่ สนช.ได้ริเริ่มในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ โดยจะนำร่องในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารในจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมอาหารในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นและมีศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารในลักษณะการทำงานแบบเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนการจัดการด้านอาหารปลอดภัย และนวัตกรรมรูปแบบการจัดการธุรกิจด้านอาหาร ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อันจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นายศุภชัยกล่าว
       
       ทั้งนี้ ทางภาคเหนือมีผู้ประกอบการด้านอาหารจำนวนมากถึง 4,229 ราย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในรูปแบบของการทำงานร่วมกับคณะภายในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน การสอน และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร และกระบวนการอาหาร ซึ่งมีองค์ความรู้ และทรัพยากรทั้งในด้านของผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การทำงานร่วมกับคณะยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการความรวดเร็ว และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ เนื่องด้วยภารกิจหลักของคณะที่ต้องให้ความสำคัญในด้านการเรียน การสอน และการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

ที่มา.http://www.thaibizcenter.com/

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด