Home | News (SMEs News)
ส่งออก SMEs เริ่มเห็นแสงสว่าง เดือน ม.ค.พบสัญญาณฟื้นตัว
เขียนโดย Admin เมื่อ 07 มีนาคม 2557 เวลา 10:38:25 น. | ผู้เข้าชม 8659 ครั้ง

นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

       

       สสว.เผยผลการศึกษาสถานการณ์ SMEs เดือน ม.ค. 57 พบปัจจัยกระทบเกิดจากปัญหาการเมืองภายใน และภาวะตลาดโลก ชี้การส่งออกสัญญาณฟื้นตัวของตลาดคู่ค้าตปท. มูลค่าส่งออกเดือน ม.ค. จำนวน 157,396.52 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 10.00 จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ตลาดหลักคือ จีน ด้านการตั้งกิจการใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 35 กลุ่มขายสลากกินแบ่ง ก่อสร้างอาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ครองแชมป์ยกเลิกสูงสุด 
       
       นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs เดือนมกราคม 2557 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ SMEs พบว่า ปัจจัยที่กระทบมาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ที่ส่งผลทั้งในด้านการใช้จ่ายภายในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
       
       เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ พบว่า การส่งออกของ SMEs มีมูลค่า 157,396.52 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 10.00 และเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 9.42 มูลค่าการส่งออกของ SMEs ต่อมูลค่าการส่งออกรวม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.23 ตลาดที่ SMEs ไทย มีการส่งสินค้าออกไปมากที่สุด ได้แก่ จีน มีมูลค่า 20,486.23 ล้านบาท รองลงมา คือ ญี่ปุ่น มูลค่า 15,936.39 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา มูลค่า 12,927.49 ล้านบาท มาเลเซีย มูลค่า 7,733.55 ล้านบาท และอินโดนีเซีย มูลค่า 7,617.65 ล้านบาท
       
       “ตลาดหลักสำคัญของ SMEs ไทยเกือบทุกประเทศมีการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ยกเว้นอินโดนีเซียที่หดตัวลงเล็กน้อย ผลจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักดังกล่าว ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก คือ อัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยางและของที่ทำด้วยยาง อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ” นายปฏิมา กล่าว
       
       ในส่วนการนำเข้าของ SMEs เดือนมกราคม 2557 มีมูลค่า 188,359.80 ล้านบาท หดตัวลงจากเดือนเดียวกันของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 26.96 แต่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6.82 มูลค่าการนำเข้าของ SMEs คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.24 ของมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ ตลาดที่ SMEs นำเข้าสินค้ามากที่สุด คือ จีน รองลงมาคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี ตามลำดับ สินค้าที่นำเข้ามากที่สุด คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ รองลงมาคือ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า ตามลำดับ
       
       สำหรับการจัดตั้งและยกเลิกกิจการ SMEs เดือนมกราคม 2557 พบว่า มีกิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จำนวน 5,317 ราย หดตัวลงจากเดือนเดียวกันของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 35 แต่เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83
       
       ส่วนประเภทกิจการที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่มากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัย ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการ และขายส่งวัสดุก่อสร้าง
       
       ส่วนการจดทะเบียนยกเลิกกิจการ มีจำนวน 1,420 ราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 18 แต่เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หดตัวลงคิดเป็นร้อยละ 69 ประเภทกิจการที่มีการยกเลิกมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ การขายสลากกินแบ่ง ก่อสร้างอาคารไม่ใช่ที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อพักอาศัย ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการ

ที่มา.http://www.thaibizcenter.com/

#ข่าวsme  #ธุรกิจsme  #แฟรนไชส์  # franchise   # ธุรกิจดาวรุ่ง  #อาชีพ  #อบรมอาชีพ  #สร้างอาชีพ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด