Home | News (SMEs News)
สสว. ผนึกหอการค้าไทยติดปีก SMEs เข้าสู่ AEC
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 เมษายน 2557 เวลา 13:50:50 น. | ผู้เข้าชม 7888 ครั้ง

 

     สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทยฯ เดินหน้า 2 โครงการช่วยเหลือ SMEs ทั่วประเทศ ทั้งบ่มเพาะ SMEs ไทยก้าวไกลสู่ AEC และส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมั่นจะเป็นงานที่ช่วยเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC และขยายโอกาสการตลาด คาดว่า SMEs จะได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 300 ราย

     นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เปิดเผยว่า  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ จะส่งผลกระทบโดยตรงทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคามที่จะมีผลต่อโครงสร้างและสถานภาพเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น สสว. จึงได้ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และการขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2557 “บ่มเพาะ SMEsไทย ก้าวไกลสู่ AEC”   และ 2.โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     “ความร่วมมือของ สสว. และ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยครั้งนี้ จะเป็นการบ่มเพาะ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายโอกาสทางการค้าและเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงมีความพร้อมในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 150 ราย ผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการพัฒนาช่องทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 300 ราย มียอดจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท สินค้าในเครือข่ายของดีภาคใต้ไม่น้อยกว่า 100 ราย จะได้รับป้ายของดีจังหวัด นอกจากนี้จะได้รับความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจและการตลาดเพิ่มมากขึ้น” ผอ.สสว. กล่าว 

     สำหรับโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการ  SMEs โดยการอบรมความรู้ในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการการค้ากับกลุ่ม AEC การวิเคราะห์สถานประกอบการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่าง SMEs ด้วยกันและผู้ประกอบการรายใหญ่ ผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ( Business Matching) ขณะที่โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2557 จะเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากความร่วมมือกับกรมราชองค์รักษ์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ให้ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ จนสามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งความร่วมมือกับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะมุ่งพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศ และเพิ่มโอกาสออกสู่ต่างประเทศ ให้กับสินค้าในกลุ่มพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

     นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “บ่มเพาะ SMEsไทย ก้าวไกลสู่ AEC” ว่า  โครงการนี้ จะเน้นพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจภาคการค้าและบริการทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการจัดการอบรมใน 4 ภูมิภาค 6 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ, หาดใหญ่, อุดรธานี, พัทยา, เชียงใหม่ และ นครราชสีมา รวมถึงต้องผ่านการวินิจฉัย-บ่มเพาะ ทำแผนธุรกิจ ตลอดจนการดูงาน และบิสเนสแมชชิ่ง เป็นโครงการที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร

     นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ สสว. จัดให้มีโครงการ “มหกรรมแสดงสินค้า SMEs ของดีภาคใต้” ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด ตลอดจนยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและSMEs ให้เข้มแข็งและขยายโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้น

     อย่างไรก็ดี ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความคล่องตัวสูงในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว จึงมีบทบาทอย่างสูงต่อการเติบโตเศรษฐกิจในระดับประเทศ และยังมีความสำคัญในธุรกิจภาคประชาชน มีการสร้างงาน มีการกระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

     สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : บ่มเพาะ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ aec  ส่งใบสมัครทาง E-mail : smesthai.aec@gmail.com, และแฟ็กซ์ : 02 938 4882 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 938 7950

 

********************************************

 

ตัวแทนประสานงานโครงการฯ กรุณาติดต่อ

สายหยุด ศรีเมฆ มือถือ 081 484 0524, 02 513 0775 ต่อ 312  

ภีระ ไกรแสงศรี มือถือ 081 414 1535

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด