Home | News (SMEs News)
กสอ.ร่วม 7สมาคมแฟชั่น ลงนามยกระดับอุตฯแฟชั่น
เขียนโดย Admin เมื่อ 21 เมษายน 2557 เวลา 17:23:37 น. | ผู้เข้าชม 6323 ครั้ง

      สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ 7 สมาคมเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมแฟชั่น ลงนามความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย รับมือผลกระทบภาวะเศรษฐกิจซบเซายุโรป ตลาดหลักไทย และการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ 
       
      นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า จากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาของกลุ่มประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยลดลง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
       
       ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สถาบันเครือข่ายของ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่นสาขา อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
       
       เมื่อเร็วๆนี้ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ 7 สมาคมเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
       
       ด้าน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปี 2557 อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากไทยมีความเสียเปรียบในด้านปัจจัยการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ คู่แข่ง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่า นอกจากนี้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ทำให้ ผู้บริโภคลดการบริโภคสินค้ากลุ่มแฟชั่น ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
       
       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการรายย่อย จึงต้องร่วมมือกันในการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ด้วยการพัฒนา บุคลากรด้านการออกแบบและการตลาด ปรับตัวจากผู้รับจ้างผลิต (OEM) สู่การเป็นผู้ออกแบบสินค้า และมีตราสินค้าของตัวเอง
       
       ทั้งยังต้องสร้างการรับรู้ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งแฟชั่น เพื่อก้าวสู่การ เป็นผู้นำและศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่นแห่งภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแฟชั่นตั้งแต่กลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ ที่กำลังเผชิญปัญหาอันอาจนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และต้องการรับ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
       
       โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับดูแลจะได้รับการประเมินศักยภาพ สถานประกอบการ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก 8 ครั้ง/กิจการ การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ สำหรับผู้ประกอบการ 2 วัน และการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานในประเทศ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โทร.0-2564-4000 ต่อ 3212, 3210, 3101 หรือ www.ismed.or.th
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด