Home | News (SMEs News)
สสว. จับมือมูลนิธิพระดาบส ปั้นผู้ประกอบการใหม่แจ้งเกิด
เขียนโดย Admin เมื่อ 30 เมษายน 2557 เวลา 09:52:49 น. | ผู้เข้าชม 5581 ครั้ง

          นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 และต่อเนื่องมาในปี 2557 โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       “โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การส่งเสริม SMEs ตามแผนแม่บทฉบับที่ 3 บรรลุเป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งศิษย์พระดาบส จะมีความรู้ในเชิงช่าง ทั้ง ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่อจักรกลการเกษตร และช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ หากได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ และทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ความสามารถด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป” ผอ.สสว. กล่าว
       
       โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่ผ่านหลักสูตรศิษย์พระดาบส ให้มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 253 ราย มีแผนธุรกิจ จำนวน 237 แผน ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จำนวน 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.40
       
       สำหรับ งานในปี 2557 จึงมุ่งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนและองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์พระดาบส และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งดำเนินงานในโรงเรียนพระดาบส โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามแนวพระราชดำริ และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งการดำเนินงานจะมีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในภาพรวมและเฉพาะประเภทธุรกิจ เช่น ความรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน การเขียนแผนธุรกิจ ฯลฯ จัดการฝึกอบรม พร้อมทั้งศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรม โดยกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 150 คน และผู้ได้รับการอบรมสามารถประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 75 ราย
       
       ภายใต้ความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมขนตามแนวพระราชดำริ ยังได้ก่อให้เกิดกลุ่มเครือข่าย “โครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 1. กลุ่มแม่บ้านผู้ปกครองโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.เบาะเส้ง จ.ยะลา 2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพโรงพยาบาลบ้านปากน้ำ จ.ปัตตานี รวมถึงกลุ่มผู้ยากไร้และขาดแคลนต่างๆ ภายใต้ชื่อ กลุ่มเครือข่ายโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มบาตู) เพื่อเป็นการสร้างพลังการเรียนรู้ร่วมกันใน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาอาชีพด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ สวยงามและเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบาตูเริ่มต้น ประกอบด้วย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น กล้วยหิน ผ้าบาติก เป็นต้น นอกจากนี้มีแผน จะขยายกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวไปที่จังหวัดนราธิวาส ต่อไป
       
       สำหรับมูลนิธิพระดาบส เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนรวม 3 ประเภท คือ หลักสูตรประจำ 1 ปี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ในปีการศึกษา 2553 มูลนิธิพระดาบส ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้และขาดแคลน ให้ได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพช่างสำหรับประกอบอาชีพ โดยนำรูปแบบของโรงเรียน พระดาบสมาขยายผล และประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเปิดรับเยาวชนเพศชายที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาหลักสูตร 1 ปี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่อจักรกลการเกษตร และช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าว มีความรู้ที่จะสามารถนำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวเอง ครอบครัว และร่วมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นต่อไป
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด