Home | Get Idea
D.I.Y. สวนขวดแก้วสวนเล็กๆ แต‹กำไรงาม50% ++
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:06:48 น. | ผู้เข้าชม 19433 ครั้ง
 
     สวนขวดแกŒวเปšนสวนสวยฉบับย‹อส‹วน ที่เหมาะกับทุกพื้นที่ เพราะใชŒพื้นที่จัดวางไม‹มาก เหมาะกับพื้นที่อยู‹อาศัยยุคใหม‹เปšนอย‹างยิ่ง D.I.Y. สรŒ้างอาชีพฉบับนี้จะชวนทุกท‹านมาสรŒางสวนสวยขนาดจิ๋วในขวดแกŒว เพื่อสรŒางพื้นที่สีเขียวใหŒสดชื่น โดยไม‹จำเปšนตŒองใชŒพื้นที่ขนาดใหญ‹ใหŒยุ‹งยาก แถมยังง‹ายต‹อการดูแลรักษาอีกดŒวย
 
 
 
 
 
วิธีทำ
1.ใส‹หินหรือกรวดลงไปในขวดใหŒหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร
2.ใส‹ทรายละเอียดลงไป
3.ใส‹มอสแหŒงลงไป ซึ่งมอสแหŒงจะช‹วยกันชั้นดินและหินไม‹ใหŒปนกัน และยังช‹วยใหŒรากของตŒนไมŒสามารถแตกขยายต‹อไปได
4.ใส‹ดินลงไปในขวดแกŒว โดยใชŒตะเกียบดันใหŒดินเกาะกันแน‹น
5.เริ่มตกแต‹งดŒวยตŒนไมŒ เทคนิคคือใชŒตะเกียบเจาะดินใหŒเปšนรู และนำตŒนไมŒเขŒาไปปลูก สามารถจัดเรียงไดŒตามความตŒองการ ใชŒหินโรยปดงานในตอนทŒาย
6.เมื่อจัดเสร็จแลŒวใหŒรดนํ้าใหŒตŒนไมŒในขวดแกŒว และปดขวด
7.ไดŒสวนขวดแกŒวไวŒประดับตกแต‹งบŒาน หรือวางจำหน‹ายสวยๆ
 
     นอกจากสวนขวดแก้วจะสามารถนำมาประดับตกแต่งได้แล้วนั้น ยังสามารถประกอบอาชีพได้อีกด้วย สังเกตได้ตามแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดร้านขายสวนขวดแก้ว มักจะได้รับความสนใจจานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมาก สำหรับขวดแก้วที่มีขนาดเล็ก มีวิธีการทำที่ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งสวนขวดแก้วนั้น สามารถขายได้ตั้งแต่หลักร้อยบาทขึ้นไป โดยราคาขายจะขึ้นกับรูปแบบ ความยากง่ายของการจัดสวนขวดแก้ว และทำเลที่ขายด้วย ส่วนราคาต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่ราว 40-50% ของราคาขาย ซึ่งถ้าคุณมีไอเดียออกแบบสร้างสวนแบบเก๋ๆ ไม่เหมือนใคร รับรองรับทรัพย์เต็มกระเป๋า
 
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด