Home | How To Success
โรงเรียนสอนการออกแบบครูโซ สร้างอาชีพ ผ่านงานศิลปะ
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:37:42 น. | ผู้เข้าชม 13701 ครั้ง
 
โรงเรียนสอนการออกแบบครูโซ สร้างอาชีพ ผ่านงานศิลปะ
 
     คุณทิพรัตน์ โฟล์โร ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการออกแบบครูโซ เล่าว่า โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งมาจากการที่แรกเริ่มนั้น โรงเรียนสอนการออกแบบครูโซเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทครูโซ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้านการออกแบบกราฟฟิค ป้ายสัญลักษณ์ ออกแบบหน้าร้านให้แก่แบรนด์ต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี รวมทั้งการออกแบบสัญลักษณ์ให้แก่องค์กรต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยจะรับนิสิตนักศึกษาเข้าไปเรียนด้านศิลปะในระดับอุดมศึกษานั้น นักเรียนที่สนใจเรียนต่อต้องมีทักษะทางด้านศิลปะติดตัวไปบ้าง แต่การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะเพิ่มเติม รวมทั้งคนที่ทำงานก็ต้องใช้พื้นฐานที่มากเพียงพอในการที่จะก้าวเข้าไปสู่มาตรฐานสากล ดังนั้นจึงเห็นช่องว่างว่าการที่เราจะก้าวไปอยู่ในยุคที่แข่งขันกันด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในงานด้านอาชีพต่อไป
 
คุณทิพรัตน์ โฟล์โร
 
     “เราจำเป็นที่จะต้องช่วยคนไทยและเติมความรู้ด้านนี้ จริงๆก็มีหลายชาติที่เข้ามาเรียนด้วย ที่โรงเรียนเปิดสอน 3 สาขาหลักด้วยกันได้แก่ งานวาดภาพตั้งแต่พื้นฐาน การออกแบบกราฟฟิคดีไซน์เพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การทำป้ายสัญลักษณ์ และการออกแบบแฟชั่น ตั้งแต่การออกแบบลวดลาย
 
 
     งานออกแบบที่ใชŒความคิดสรŒางสรรคกำลังเปšนที่ตŒองการของตลาดทั้งใน และต‹างประเทศเปšนจำนวนมากสามารถสรŒางผลตอบแทนที่ดีใหŒคุณไดŒไม‹ยาก ถŒาคุณมีไอเดียเจŽงๆสำหรับกลุ่มคนทั่วๆ ไปตอนนี้จะเป็นคนทำงาน ซึ่งมาเรียนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว มีตั้งแต่อายุ 22-37 ปี ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้เรียนเพื่อต่อยอดอาชีพ มีส่วนน้อยที่เป็นงานอดิเรก เนื่องจากเราสอนแบบมีหลักการเหมือนเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรียนเล่นๆ ก็อาจจะมีเปลี่ยนใจว่าเรียนเพื่อไปทำงานดีกว่า”จุดเด่นของโรงเรียนสอนการออกแบบครูโซคือการสอนศิลปะอย่างมีหลักการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่เน้นเรื่องการให้นักเรียนทำตาม ทางโรงเรียนพยายามจะแนะนำเพิ่มเติมความคิดใหม่ๆ กระตุ้นให้นักเรียนสร้างผลงานที่แตกต่างออกไป เพื่อที่จะได้ค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเองได้ ครูผู้สอนมีหน้าที่ชี้แนะ ไม่ได้บังคับให้ทำตาม ถือเป็นแนวทางการสอนของโรงเรียนสอนการออกแบบครูโซ
 
 
     ของผ้าที่เราจะนำมาทำชุดใส่ จนถึงการตกแต่งหน้าร้านครบวงจร เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นโรงเรียนที่ให้วุฒิบัตร อย่างอนุปริญญา เพราะว่าเราเป็นโรงเรียนเพื่อเสริมและต่อยอดให้ความรู้ดังนั้นเราจึงจะสอนในหลักสูตรสั้นๆก่อน เช่น 10 ครั้ง แต่สามารถเรียนต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ จนกระทั่งเพียงพอกับความต้องการ มันเป็นทางออกของการเรียนแบบหนึ่ง คือบางทีเราไม่ต้องการจะเรียนมากจนได้วุฒิบัตรเป็อนุปริญญา ปริญญา เพราะเราต้องการจะนำไปใช้งานจริง ทางโรงเรียนครูโซก็เลยพยายามสอนเพื่อเอาไปใช้งานมากกว่า วิชาการมีแค่ส่วนเดียวของ การสอน อย่างสมมติมี 100% การปฏิบัติจะอยู่ที่ 60% และทฤษฎี 40%”นอกจากนี้ยังมีหมวดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เป็นการสอนงานอาชีพแบบใช้เวลาเรียนระยะสั้นๆ เป็นงานที่คนทั่วไปที่ทุกคนสามารถเรียนได้ เป็นงานประดิษฐ์ โดยหลักสูตรสั้นที่สุดคือ 3 ชั่วโมง เริ่มต้นที่ 790 บ. นักเรียนมาแต่ตัวแล้วได้อุปกรณ์กลับไปทุกอย่าง ถ้าเรียนเดี่ยวหรือเรียนคนเดียวสำหรับหลักสูตรเสริมงานอาชีพบางอย่างคือ 3 ชั่วโมง 3 พันบาท หลักสูตรที่ได้รับการนิยมมากที่สุด คือหลักสูตรระยะสั้นๆ จะได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะว่าเรียนเสร็จแล้วสามารถนำไปทำต่อยอดเป็นอาชีพได้เลย ทางโรงเรียนเองก็สนับสนุนให้คนเรียนแล้วนำไปใช้งานได้
 
 
     “กลุ่มคนที่มาเรียนส่วนใหญ่ เรามีกลุ่มที่เป็นนักเรียนมัธยม ม.5-ม.6 เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เรียนเพื่อเป็นการเสริมทักษะ เพราะว่ามหาวิทยาลัยในฝั่งศิลปะต่างๆ เขาต้องการคนที่มีทักษะมาบ้าง ถ้าไม่ได้มีทักษะมาก่อนก็จะทำให้ไม่สามารถสอบเข้าไปเรียนต่อได้ เพราะฉะนั้นคนที่อยากเรียนต่อด้านนี้ก็จะมาเรียน เพื่อให้มีทักษะเพิ่ม
 
     สำหรับกลุ่มคนทั่วๆ ไปตอนนี้จะเป็นคนทำงาน ซึ่งมาเรียนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว มีตั้งแต่อายุ 22-37 ปี ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้เรียนเพื่อต่อยอดอาชีพ มีส่วนน้อยที่เป็นงานอดิเรก เนื่องจากเราสอนแบบมีหลักการเหมือนเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรียนเล่นๆ ก็อาจจะมีเปลี่ยนใจว่าเรียนเพื่อไปทำงานดีกว่า”จุดเด่นของโรงเรียนสอนการออกแบบครูโซคือการสอนศิลปะอย่างมีหลักการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่เน้นเรื่องการให้นักเรียนทำตาม ทางโรงเรียนพยายามจะแนะนำเพิ่มเติมความคิดใหม่ๆ กระตุ้นให้นักเรียนสร้างผลงานที่แตกต่างออกไป เพื่อที่จะได้ค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเองได้ ครูผู้สอนมีหน้าที่ชี้แนะ ไม่ได้บังคับให้ทำตาม ถือเป็นแนวทางการสอนของโรงเรียนสอนการออกแบบครูโซงานออกแบบที่ใชŒความคิดสรŒางสรรคกำลังเปšนที่ตŒองการของตลาดทั้งใน และต‹างประเทศเปšนจำนวนมาก
สามารถสรŒางผลตอบแทนที่ดีใหŒคุณไดŒไม‹ยาก ถŒาคุณมีไอเดียเจŽงๆเราอยากให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวนำทักษะ ทักษะมีติดตัวก็ดีแต่ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นได้ อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของรสนิยม เราพยายามจะให้นักเรียนของเรามีรสนิยมที่ไม่ตลาด เพราะเรามุ่งหวังให้นักเรียนไปแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลได้คนที่สนใจจะมาเรียนที่นี่ อยากแนะนำว่าตอนนี้งานศิลปะทุกอย่างสามารถจะเปลี่ยนเป็นอาชีพได้ แม้จะคิดว่าทำไม่ได้ อยากให้มาลองคุยกันก่อน
 
 
     สิ่งที่เราชอบแต่ยังไม่เคยฝึกฝนมาเลย เพราะจำเป็นต้องไปเรียนอย่างอื่น อาจจะยังอยู่ในตัว ถ้าเพียงแต่ได้รับการกระตุ้น หรือรับการฝึกให้ถูกหลักการเพียงเล็กน้อยก็อาจจะสามารถสร้างผลงานที่เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็ได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องทำงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ มีความต่อเนื่อง มีรสนิยมแล้วตลาดไม่ได้อยู่แต่ในประเทศไทย ยิ่งมีตลาดอาเซียน การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ยิ่งทำให้สามารถสร้างตลาดได้เอง โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสถานที่ขายเหมือนในอดีต”
 
***************************************************
 
โรงเรียนสอนการออกแบบครูโซ
518/3 ชั้น 7 อาคารมณียาเซ็นเตอร ถ.เพลินจิต  เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-255-6829-30, 08-1936-0709
WWW.CRUSOEDESIGNSCHOOL.COM
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด