Home | News (New Biz)
ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง ปริญญา 16 ใบ ไม่สำคัญเท่าการลงมือทำ“ผมไม่ใช่นักสะสมปริญญา แต่ทุ่มเทศึกษาอย่างมีวัตถุประสงค์
เขียนโดย Admin เมื่อ 09 กันยายน 2559 เวลา 02:48:46 น. | ผู้เข้าชม 4638 ครั้ง

ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง

ปริญญา 16 ใบ ไม่สำคัญเท่าการลงมือทำ

            “ผมไม่ใช่นักสะสมปริญญา แต่ทุ่มเทศึกษาอย่างมีวัตถุประสงค์ ตระหนักเสมอว่าความรู้ที่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้น จึงจะมีคุณค่าอย่างแท้จริง”

         ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของปริญญาบัตรมากถึง 16 ใบ หลากหลายสาขา อาทิ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นต้น เป็นวิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ อีกทั้ง มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นอีกมากมาย น่าสนใจว่าอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จที่แตกต่างของอาจารย์ผู้รักการเรียนรู้ท่านนี้

 

เป้าหมายกำหนดทิศทางชีวิต

            เหตุผลหลักที่ผลักดันให้มนุษย์ทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จ คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต สำหรับผมคือการเป็นอาจารย์ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และคุณธรรมให้กับลูกศิษย์ได้อย่างดีที่สุด นี่คือที่มาของปริญญาต่างๆ ที่ได้รับ เมื่อเป้าหมายชัดว่าต้องการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ก็สามารถก้าวข้ามทุกข้อจำกัดไปได้ คำถามสำคัญคือเป้าหมายของคุณคืออะไร  

 

 

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวให้รอด

เชื่อมั่นว่าความรู้คือปัจจัยหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น แต่จะมีความสมบูรณ์เมื่อทฤษฎีถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีปฏิบัติ ไม่ใช่ทางขนานที่ไม่มีวันบรรจบ มิฉะนั้น คงลงเอยดั่งสุภาษิตที่ว่าความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด เพราะอุปสรรคที่สำคัญของคนในยุคนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูล แต่นี่คือยุคสมัยที่ตลาดการศึกษาเปิดกว้างมากที่สุด ไม่ว่าจะในหรือนอกระบบ ผู้คนต้องเผชิญกับโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย คือการบริหารจัดการข้อมูลที่ไหลบ่าเข้ามาในแต่ละวัน สู่วิถีชีวิตแบบ “ความรู้ท่วมหัว เอาตัวให้รอด” พัฒนาตัวเองและช่วยเหลือสังคมต่อไป        

 

แสวงหาความรู้ สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง

            ปัจจุบันการเป็นเจ้าของธุรกิจคือความใฝ่ฝันของใครหลายคน ซึ่งผมมองว่าเป็นกระแสที่ดี นับเป็นค่านิยมในเชิงบวก ประเด็นนี้ผลักดันให้ต้องเค้นศักยภาพในทุกๆ ด้านมาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต

            อย่างไรก็ตาม ทั้งในการเรียนและการทำงาน ต้องยึดมั่นในหลักปรัชญาเดียวกันคือ มุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน และรอคอย ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด ขอเน้นย้ำในส่วนของการอดทนและรอคอย ซึ่งมักจะเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหนุ่มสาวยุคดิจิตอลที่เสพติดความรวดเร็ว ว่าการจะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้นั้น ย่อมต้องอาศัยความอดทน ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ปัญหามีเข้ามาให้แก้ไขทุกๆวัน และเราจะสามารถแก้ได้ด้วยความรู้เป็นพื้นฐาน ประกอบกับทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ หากอดทนได้มากพอ รอคอยได้นานพอ ย่อมจะได้ชื่นชมกับดอกผลแห่งความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ขอขอบคุณ         ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง

               คณะนิติศาสตร์ ม.สยาม 38 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

                            โทร. 0-2457-0068

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด