Home | News (Events)
ขอเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ High Efficiency Motor (IE4)
เขียนโดย Admin เมื่อ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:01:36 น. | ผู้เข้าชม 5786 ครั้ง

             ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กำหนดจัดงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานหัวข้อ "High Efficiency Motor (IE4)" ขึ้นจำนวน 3.ครั้ง.คือ.วันที่ 15 , 220และ 29 มิถุนายน.2560.ณ.อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเทคนิค หลักการทำงานและการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนการพิจารณาเปลี่ยนมอเตอร์และการคำนวณค่า pay back ในการใช้งานการพิจารณาประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลายองค์กรที่บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการพิจารณาเลือกซื้อ มอเตอร์อย่างจริงจัง ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้นในการนี้ พพ.จึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด