Home | News (Events)
สถาบันยานยนต์ จับมือ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดสัมมนาใหญ่ในรอบปี Automotive Summit 2017 มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 07:34:44 น. | ผู้เข้าชม 7407 ครั้ง

สานนโยบายเดินหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ในยุค 4.0 กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) และมาตรการด้านการลงทุน

         ดร.ณัฐพล รังสิตพล กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวถึง นโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ในการเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งในขณะนี้โครงการที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดัน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุด คือ "โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC" เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ซึ่ง EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก "World - Class Economic Zone" รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมซุปเปอร์คลัสเตอร์ และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อันจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า แทนที่ Eastern Seaboard เดิม โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนใน EEC จะสามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราว 5% ต่อปี มีการลงทุนในช่วง 5 ปี กว่า 1.5 ล้านล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลประมาณ 1 แสนล้านบาท โครงการนี้ยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปี

        ประกอบกับข้อมูลจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่เปิดเผยว่า นักลงทุนมีความสนใจที่จะลงทุนในพื้นที่ EEC มากขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยในช่วงปี 2558 - 2559 มีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านโครงการต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมแล้ว 2.87 แสนล้านบาท ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2560 มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1.6 หมื่นล้านบาท คาดว่าเมื่อแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความชัดเจนและ พ.ร.บ. อีอีซี ประกาศใช้ จำนวนนักลงทุนเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีการยื่นขอรับส่งเสริมฯในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC 1.5 แสนล้านบาท

ที่มา.http://www.newswit.com

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด