Home | News (SMEs News)
ธปท. จับมือ เครดิตบูโร ร่วมเปิดเผยข้อมูลสถิติ
เขียนโดย Admin เมื่อ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:16:10 น. | ผู้เข้าชม 5055 ครั้ง

       ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน "พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูลสถิติ" โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นการเปิดเผยข้อมูลสถิติจากเครดิตบูโร เพื่อใช้ในกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการดำเนินภารกิจงานการวิเคราะห์และการดำเนินนโยบายเสถียรภาพการเงินและการชำระเงิน

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.สมศจี ศิกษมัต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล ธปท. และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

ดร.สมศจี ศิกษมัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล ธปท. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า นับเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานจับมือกันส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติการเงินที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์เต็มที่ เพราะข้อมูลที่ดีมีคุณภาพจะช่วยให้เข้าใจและสามารถตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและการเงินที่นับวันจะมีมากขึ้นและหลากหลายขึ้น อาทิ การเข้าใจถึงพลวัตของการก่อหนี้จะช่วยต่อยอดการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายการออมภาระหนี้ การให้และใช้บริการทางการเงิน ซึ่งความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องเหล่านี้จะนำไปสู่การป้องกันปัญหาได้ถูกที่และถึงแม้จะประสบปัญหาก็มีแนวทางแก้ไขหรือเยียวยาได้ทันการณ์ เนื่องจากข้อมูลสถิติจากระบบฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความละเอียดครอบคลุมประเภทของหนี้และลูกหนี้ต่างๆ สามารถใช้ประกอบการวิเคราะห์และตอบโจทย์ที่สำคัญๆ ได้เป็นอย่างดี ธปท. จึงประสานกับเครดิตบูโร และได้รับความร่วมมือที่จะเปิดเผยข้อมูลสถิติจากเครดิตบูโรเพื่อใช้ในกิจการของ ธปท. สำหรับการใช้ข้อมูลนั้น ธปท.ให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ ธปท. สามารถจัดทำนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามของธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยการดำเนินการดังกล่าวนั้น ผู้กำหนดหรือตัดสินใจในนโยบายจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสถิติที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของประเทศไทยอย่างเต็มที่ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของเครดิตบูโรและข้อมูลดังกล่าวก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการนำเอาข้อมูลเชิงสถิติจากเครดิตบูโรมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อประเทศชาติผ่านความรู้ความสามารถที่เต็มเปี่ยมของบุคลากรของ ธปท. จึงเป็นการตอบโจทย์ที่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาของระบบสถาบันการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องเครดิตบูโรหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในทำหน้าที่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทยให้เกิดเสถียรภาพและสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนในอนาคตต่อไป

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด