Home | News (SMEs News)
ถิ่นฟ้าล้านนา ตะวันออกสู่สากล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:04:54 น. | ผู้เข้าชม 2735 ครั้ง

       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย กำหนดการดำเนินงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี นาย อาจณรงค์ สัตยพานิช (ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นประธานเปิดงาน "ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล" (ในประเทศ) ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน(AC) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยมี นางสาวศศิธร อินทกุล (พัฒนาการจังหวัดเชียงราย) กล่าวรายงาน ณ เกตเวย์ เอกมัย กรุงเทพฯ

นาย อาจณรงค์ สัตยพานิช (ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน) กล่าวว่า.. "วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเสริมรายได้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เรียนรู้ทักษะ ด้านภาษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการ และการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของหมู่บ้าน / ชุมชน"

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 60 ราย จากกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) จังหวัดละ 15 ราย

หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 8 หมู่บ้าน จากกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) จังหวัดละ 2 หมู่บ้าน

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด