Home | News (Events)
ความรู้ออนไลน์ เรียนได้แล้วที่นี่ SMEs Go Online
เขียนโดย Admin เมื่อ 16 กันยายน 2560 เวลา 06:35:11 น. | ผู้เข้าชม 6037 ครั้ง

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (SMEs Go Online)จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ขึ้นเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้(Knowledge Economy) และ Creative Economyที่วางเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

จากการรายงานของ Zocialrank ปี 2014 อัตราการเติบโตของสมาชิก Facebook ทั่วโลก เติบโตขึ้น 3% โดยมีผู้ใช้Facebook ทั่วโลกมากถึง 1,191 ล้านคน และหนึ่งในนั้นประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้ Facebook อยู่ที่ 26 ล้านรายและมากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ผลสำรวจเหล่านี้แสดงเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคไทยก้าวเข้าสู่ "การตลาดออนไลน์" เต็มรูปแบบแล้ว แต่ปัญหาการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คือ ขาดทักษะการทำตลาดออนไลน์ในหลายแง่มุม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ผลักดันให้เกิดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับกิจการของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน สมัครเรียน  https://www.smesgoonline.com/

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด