Home | News (Events)
ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 12 ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ รวมพลังแห่งปัญญา
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 กันยายน 2560 เวลา 05:54:05 น. | ผู้เข้าชม 5203 ครั้ง

      ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ทุกระดับการศึกษา รวมพลังแห่งปัญญา และสำนึกรักษ์แผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "พลังแผ่นดิน ปัญญาแผ่นดิน" เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 12 อีกหนึ่งกิจกรรมดีดีที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในแต่ละช่วงวัย มุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั้งด้านทักษะการเรียนรู้ มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า1.9 ล้านบาท แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยแข่งขันวาดภาพระบายสีบนเฟรมผ้าใบขนาด 2x3 เมตร ตามโจทย์และเวลาที่กำหนด ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 4 คน จากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

การแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการทำงานจริงในชุมชนรอบตัว สร้างความภูมิใจในท้องถิ่น หรือจังหวัดของตนเองและประเทศไทยผ่านสื่อเทคโนโลยี โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 รับสมัครถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

การแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา มุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษานำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษามาคิดสร้างสรรค์จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานและกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากสถาบันการศึกษาของตน สามารถบูรณาการการเรียนรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงของตนเอง โดยโครงงานต้องสามารถปฏิบัติได้จริง มีความริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 สำหรับการแข่งขันประเภทนี้ ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับสถาบันการศึกษาและเยาวชนที่สนใจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.scb.co.th/th/csr หรือ Facebook : SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด