Home | News (Events)
SME Development Bank จับมือ 4 พันธมิตร พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สร้างโอกาสยุคดิจิตอล
เขียนโดย Admin เมื่อ 21 กันยายน 2560 เวลา 08:40:13 น. | ผู้เข้าชม 3539 ครั้ง

       SME Development Bank จับมือ 4 พันธมิตร พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สร้างโอกาสยุคดิจิตอล สอดรับนโยบาย Local Economy ด้วยเทคโนโลยีระบบ ERP ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมผลักดัน SMEs เตรียมรับมือมาตรฐานบัญชีใหม่ หนุนยื่นกู้จากสถาบันการเงินตามเกณฑ์รายได้ ดีเดย์ 1 ต.ค. 2561SME Development Bank จับมือ 4 พันธมิตร พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สร้างโอกาสยุคดิจิตอล สอดรับนโยบาย Local Economy ด้วยเทคโนโลยีระบบ ERP ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมผลักดัน SMEs เตรียมรับมือมาตรฐานบัญชีใหม่ หนุนยื่นกู้จากสถาบันการเงินตามเกณฑ์รายได้ ดีเดย์ 1 ต.ค. 2561

ในวันนี้ (19 กันยายน 2560) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) จับมือพันธมิตร 4 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และ บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (ไอเน็ต) และ บริษัท Intelligent Enterprise Consulting (IEC) ร่วมแถลงข่าวโครงการ "การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการSMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน" พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันผลักดันส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในการสร้างโอกาสทางการตลาด การปรับตัวธุรกิจสู่ระบบยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยี ERP บนระบบ Cloud Internet ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ SMEsเตรียมรับมือมาตรฐานบัญชีใหม่ หนุนยื่นกู้จากสถาบันการเงินตามเกณฑ์รายได้ ดีเดย์ 1 ต.ค. 2561 เสริมอาวุธให้แข็งแกร่ง ติดปีกก้าวไปสู่ตลาด CLMV และยังสนับสนุนผู้ประกอบการตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ข้อ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และข้อ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นศูนย์กลางภูมิภาคในการเชื่อมโยงและการระดมความร่วมมือการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การส่งออกและนำเข้าเพื่อพัฒนาความร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย-ลาว ตามนโยบายของรัฐบาล (Local Economy 4.0 Hub Support Rescue Network Center) ร่วมผลักดันให้ผู้ประการเข้าสู่มาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนขยายโอกาส ค้าขายไปยังตลาดเพื่อนบ้านCLMV สร้างเป็นห่วงโซ่การผลิต การเอื้อหนุนอุตสาหกรรมและแลกเปลี่ยน วัตถุดิบ การแปรรูป ยกระดับการสร้างมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้ร่วมกันมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้พัฒนาธุรกิจของตนเอง เติมศักยภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของธนาคาร (SME Development Bank) ที่นอกจากการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและยังต้องเติมเต็มความรู้ให้แข็งแกร่งทุกมิติ อาทิ เข้าสู่ระบบมาตรฐานบัญชี และระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดย ธพว. จะดำเนินการเป็นตัวกลางในการนำเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง เช่น การอบรมให้ความรู้ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อรองรับธุรกิจ SMEs ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินให้มีเสถียรภาพ พร้อมเติมเต็มเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อาทิ "สินเชื่อ SMEs Transformation Loan" สนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0 วงเงิน 15,000 ล้านบาท วงเงินขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี นอกจากนี้ กรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถใช้ บสย.ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์

"สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน" วงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับบุคคลธรรมดา กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท นิติบุคคล กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ยืมนาน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี (ใช้ บสย.ค้ำประกัน) ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR -1.5 ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR -1.0 ต่อปี (กรณีใช้หลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคาร) และ "โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ" โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) วงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ใน 3 ปีแรก ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย และ 75% ขึ้นไปจะเป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล ธุรกิจต้องอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด

นายดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ดำเนินโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุน SME แล้วไม่น้อยกว่า 7,000 ราย ในการดำเนินงาน ITAP สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถตรงกับโจทย์และความต้องการของ SME แต่ละราย เพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ในความร่วมมือครั้งนี้ โปรแกรม ITAP จะให้สนับสนุน SME ที่ต้องการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม รวมทั้งมีเงินทุนสนับสนุนให้บางส่วน เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และจะเชื่อมโยงในการสร้างขีดความสามารถการทำวิจัย และการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทย อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างยั่งยืน

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นต้นแบบที่ดีแห่งการบูรณาการการขับเคลื่อน SMEs โดย บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (ไอเน็ต) จะเปิดบริการให้ใช้ระบบ Cloud Solution ฟรี แก่บริษัทที่ได้มาตรฐานในการให้บริการและการยกระดับเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ โดยมีฐานข้อมูลระบบ Cloud Solution ที่ประเทศไทย สำหรับเชื่อมโยงการพัฒนาระบบต่าง ๆ เป็นบริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถนำข้อมูล ฐานลูกค้าที่เป็นประโยชน์ไปใช้ วิเคราะห์ พัฒนาหรือเชื่อมโยงให้เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของตัวเอง

นางปรัชนันทน์ โภควณิชกุลพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (IEC) กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้โครงการนี้เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ SMEs อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (IEC) เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยและธุรกิจSMEsให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกด้วยการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว (Real Time) พร้อมรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบริษัทมีระบบบริหารคลัง (YuuAccount) ระบบวางแผนการผลิต (YuuProduction) ระบบเครื่องชั่ง online (YuuScale) ระบบขนส่ง (YuuLogistic) ระบบควบคุมคุณภาพและตรวจสอบย้อนหลัง (Yuu QC) ระบบควบคุมการเบิกใช้อะไหล่ (YuuService) ระบบส่งยอดขายฝาก (YuuPC) และ ระบบขายหน้าร้าน (YuuPOS) ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอ ให้ผู้ประกอบการสามารถทดลองใช้บริการระบบฟรี 3 เดือน ทั้ง Software และพื้นที่ ( On Cloud ) พร้อมการอบรม และ Call service หลังจาก 3 เดือนจะได้รับราคาพิเศษ ในการใช้บริการจริง เพื่อผลักดันให้ธุรกิจ SMEs มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศบนระบบCloud Internet

พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้มีการเสวนาหัวข้อ"การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี 4.0" จากผู้เชี่ยวชาญ กูรูด้านต่าง ๆ เพื่อเปิดมุมมอง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบ (Model) ในการต่อยอดเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่ง ธพว. และหน่วยงานพันธมิตรจะได้ร่วมผนึกกำลังเสริมศักยภาพ SMEs ไทย ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด