Home | News (New Biz)
กทปส. ประกาศใช้หลักเกณฑ์ขอรับทุนฉบับใหม่ขยายให้ภาคธุรกิจ SMEs และกลุ่ม Startup หวังเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม วิทยุ
เขียนโดย Admin เมื่อ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08:41:45 น. | ผู้เข้าชม 2770 ครั้ง

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ได้จัดทำแผนแม่บทของ กทปส. ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้สอดคล้องรับกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยเตรียมจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี 2561ประเภทที่ 1จำนวน 300 ล้านบาท โดยปีนี้ได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มวิสาหกิจ เช่น ผู้ประกอบ SMEsวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กลุ่ม Startup หวังให้เกิดเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมทั้งเดินหน้าด้านอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ของประเทศ

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. กล่าวว่าจากการให้ทุนสนับสนุนในแต่ละปีที่ผ่านมามุ่งเน้นที่ภาครัฐ ภาคการศึกษา และหน่วยงานไม่แสวงหากำไร ซึ่งในปี 2560 กทปส. ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการขอรับทุนสนับสนุน โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ปี 2560 (ฉบับใหม่) ให้เกิดกระบวนการขอรับทุนสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการคล่องตัวมากขึ้น โดยประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นั้น มีการปรับเปลี่ยนลักษณะของทุนประเภทต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดกลางขนาดย่อม และธุรกิจ Startup ให้สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนได้ หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการพัฒนาด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ของประเทศในอนาคต ซึ่งในอนาคตเศรษฐกิจของประเทศต้องเดินหน้าขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และต้องให้ความสำคัญต่อสังคม ประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นสำคัญอีกด้วย

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่าในการเปิดให้ทุนสนับสนุนประจำปี 2561 ทาง กทปส. ได้มีการชี้แจงต่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบ SMEs วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กลุ่ม Startup ถึงกระบวนการและแนวทางในการยื่นขอรับการสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง กทปส. ได้วางแผนที่จะจัดสรรทุนประเภทที่ 1 จำนวน 300 ล้านบาท และทุนประเภทที่ 2 จำนวน 670 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นสำหรับทุนประเภทที่ 1 ได้นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 554 8117 และ 02 554 8140หรือสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th ซึ่งปีนี้ ได้แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม อย่างทั่วถึงส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน

กลุ่มที่ 2 ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม

กลุ่มที่ 3 ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มที่ 4 ด้านการสนับสนุน/ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม"การขยายให้ทุนสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้ประกอบ SMEs วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กลุ่ม Startupถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์เกิดการพัฒนา พร้อมทั้งต้องการวางรากฐานที่มั่นคงของประเทศ เพราะการวิจัย บุคลากร นักพัฒนาถือเป็นกลไกสำคัญ จะเกิดการเดินหน้าที่มั่นคง อีกทั้งผลงานจากการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากทุนสนับสนุนฯ สามารถก่อให้เกิดเม็ดเงินรายได้กลับสู่ประเทศหากได้รับการต่อยอด ส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอีกด้วย" นายนิพนธ์ กล่าวสรุป

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด