Home | News (Events)
เชิญเข้าร่วม โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for innovation) สู่การประกอบการยุค 4.0
เขียนโดย Admin เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:59:37 น. | ผู้เข้าชม 708 ครั้ง

     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านนวัตกรรมองค์กร และอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งอุตสาหกรรมดิจิทัล เข้าร่วม "โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for innovation)สู่การประกอบการยุค 4.0" ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร ให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศและส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศต่อไปสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมได้ที่ www.ftpi.or.th/event/15926 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 455,457-458 (พรพิมลพรรณ , นันทนา, รัตน์พิไล) หรือ E-mail pornpimolphan@ftpi.or.th, nuntana@ftpi.or.th และ ratpilai@ftpi.or.th

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด