Home | News (SMEs News)
มจธ. ร่วมมือแคท สร้างกำลังคนด้านดิจิทัลและวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร พลิกโฉมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0
เขียนโดย Admin เมื่อ 15 เมษายน 2561 เวลา 06:17:16 น. | ผู้เข้าชม 3823 ครั้ง

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่าง รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. และ พันเอก ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมต่อองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง พัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการและการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของ มจธ.

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ที่มีฐานความคิดหลักในการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กำลังเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น

จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง และความต้องการกำลังคนด้านโครงข่ายในระดับมืออาชีพที่สามารถรองรับการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ตลอดจนการซ่อมบำรุงและการขยายโครงข่ายที่ครอบคลุมและซับซ้อนมากขึ้น"

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นองค์กรหลักในการกำหนดกรอบมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย โดยร่วมกำหนดสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และความร่วมมือในการปรับปรุงเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอาชีพที่ทางมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ในสาขาวิชาชีพนี้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในองค์กรที่ผ่านมาตรฐานและรับรองจากทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 4 สาขา คือ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม สาขาฮาร์ดแวร์ และสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม เพื่อนำองค์ความรู้ ทักษะของผู้เชี่ยวชาญในองค์กร และอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในกระบวนการรับรองมาตรฐานอาชีพที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม"

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า "ปี 2561 รัฐบาลได้เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนและพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ กสท จึงนำความสามารถในการบริหารจัดการโครงข่ายดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มาช่วยผลักดันการดำเนินงานของ มจธ. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ของประเทศและสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการผลิตบุคลากรระดับมืออาชีพตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และกำลังคน (Digital Manpower) ของกระทรวงเพื่อการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง


 

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด