Home | News (SMEs News)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมการประชุมสภาบริหารของ ITU ประจำปี 2018
เขียนโดย Admin เมื่อ 19 เมษายน 2561 เวลา 05:35:15 น. | ผู้เข้าชม 4758 ครั้ง

     นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมการประชุมสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วย นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เข้าพบหารือกับนายฮูลิน ซาว (Mr.Houlin Zhao) เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เพื่อหารือประเด็นสำคัญที่จะมีการพิจารณาในการประชุมสภาบริหาร ปี 2018 (ITU Council 2018) และการเตรียมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี 2018 ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างไทยกับ ITU ในเรื่องการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนา SME ซึ่งการประชุมสภาบริหารครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายสำหรับสมาชิกสภาบริหารชุดปัจจุบัน โดยจะมีการเลือกตั้งสภาบริหารชุดใหม่ วาระปี 2018-2022 ในการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี 2018 ซึ่งประเทศไทยได้สมัคร รับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารอีกสมัยด้วยนอกจากนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารของ World Economic Forum (WEF) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitiveness Index) โดยเฉพาะการจัดทำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ Digital Economy รวมทั้งการจัดทำรายงาน Global Information Technology Report 2018

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด