Home | News (New Biz)
ดีป้า... ส่งคูปองดิจิทัล Transformation จัดเต็มเพื่อ SMEs หวังดันตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลโตอย่างต่อเนื่อง
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08:47:58 น. | ผู้เข้าชม 1802 ครั้ง

    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดคูปองดิจิทัล (depa Vouchers) ยกระดับการเข้าถึงการใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทั่วประเทศ หวังดันตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลโตอย่างต่อเนื่อง

depa หน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล ผลักดันเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิมให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัล ผ่านคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงการใช้ Digital Platform ได้แก่ ระบบการขยาย (Point of Sale; POS) ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบขนส่ง ระบบบัญชี ระบบ CRM ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น ในวงเงินสนับสนุนต่อรายสูงสุด 10,000 บาท นอกจากนี้แล้ว หากผู้ประกอบการ SME รายใด ใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้ผลิต (Digital Provider) ที่ได้รับรองมาตรการ ISO/IEC29110 ก็สามารถใช้สิทธินำส่วนต่างของค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ภายใต้มาตรการ TAX200% ที่ทาง depa กับกรมสรรพากร ร่วมดำเนินการได้อีกด้วย

ล่าสุด depa ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มร้านค้าปลีกค้าส่ง กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เข้าถึงการใช้ Digital Platform ดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำธุรกิจให้ดีขึ้น โดยมีเป้าหมาย 250 รายทั่วประเทศ คาดหวังสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ ลดต้นทุนการบริหารจัดการ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ คูปองดิจิทัลดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ SME ซึ่งสำหรับปี 2561 depa ตั้งเป้าหมายส่งเสริมผ่าน depa mini Transformation Voucher อีกกว่า 1,000 คูปอง โลกปรับ เราเปลี่ยน : depa / Digital Thailand

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด