Home | News (New Biz)
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานกิจกรรม CEO Meeting ชวนภาคเอกชนชั้นนำของไทยร่วมจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018
เขียนโดย Admin เมื่อ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 07:25:12 น. | ผู้เข้าชม 1812 ครั้ง

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานกิจกรรม CEO Meeting โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ได้พบปะกับผู้บริหารภาคเอกชนแถวหน้าของประเทศไทย อาทิ ผู้บริหารด้านโทรคมนาคม ผู้บริหารด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงแผนการก้าวไปข้างหน้าของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านการพัฒนา 5 ด้าน คือ ด้าน Digital Infrastructure การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

      เพราะโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นหัวใจสำคัญที่ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวอยู่แต่ในเมือง ด้านที่สอง Digital Government ซึ่งปัจจุบันภาครัฐให้ความสำคัญอย่างมากต่อการนำข้อมูล Big data มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลต่อไป ในอนาคต ด้านที่สาม Digital Manpower การสร้างคนด้านดิจิทัล ด้านที่สี่ Digital Tech Development ด้วยกลไก Digital Park Thailand เพื่อสร้างระบบนิเวศรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ซึ่งปัจจุบันได้รับงบประมาณสำหรับการสร้างสถาบันไอโอที (IoT Institute) จึงต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนในการลงทุนและ ต่อยอดพื้นที่

       และด้านที่ห้า Cyber Security โดยทุกภาคส่วนตระหนักดีถึงเรื่องการดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายได้รับการปรับปรุงและช่วยกันแก้ไขโดยมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมปรับแก้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด