Home | News (Events)
กระทรวงวิทยาศาสตร์จับมือพันธมิตร สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี จัดงาน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม THAILAND 4.0 IN
เขียนโดย Admin เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:38:32 น. | ผู้เข้าชม 2356 ครั้ง

      

          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว "ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม THAILAND 4.0 IN THE MAKING" ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของงานในครั้งนี้

       ดร.อภิชัยฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ใน 4 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนส่วนใหญ่ พร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน การขยายผลและต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยกระดับนวัตกรรม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงใช้กลไกประรัฐในการดำเนินงาน

        รศ.นพ. สรนิตฯ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นที่สำคัญของงานนี้ เกิดจากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และยกฐานะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงและยกฐานะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทางกระทรวงจึงได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าวด้วยการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำเอาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิตพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น

          สำหรับงานจัดแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม THAILAND 4.0 IN THE MAKING เน้นแนวคิดและนำเสนอผลงานที่โดดเด่นสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดสู่อนาคต สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งการก้าวไปสู่บริบทของกระทรวงใหม่ นำเสนอองค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสากล โดยมีผลงาน 13 เรื่องหลัก คือ 1) ธุรกิจสตาร์ทอัพเนชั่น สร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 2) Makers Nation ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) Careers for the future สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการสร้างอาชีพทางวิทยาศาสตร์ 4) Science for Society แสดงกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการบูรณาการร่วมกับศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 5) Science for Community นำวิทยาศาสตร์มาลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ 6) Big Data & Intelligence System สร้างคลังข้อมูลน้ำ ภูมิอากาศ และภูมิสารสนเทศของประเทศ 7) Big Science Infrastructure สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยและพัฒนาสำหรับอนาคต 8) 10 S-Curve Technology พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการทดสอบพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 9) BCG Economy ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนาแล้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง 10) Smart Farmer พัฒนาเกษตรกรด้วยระบบ IOT เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิต 11) Regional Science Park Innovation Hub สร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs Startups และ 13) Eastern Economic Corridor of innovation (EECi) สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

         นอกจากนี้ยังมีโซนเวทีหลัก โซนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าและให้ความรู้จากพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้ผ่านเวทีการประชุม สัมมนา และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการเงิน และหน่วยงานต่างประเทศ มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบรางวัล Prime Minister's Science Award 2018 สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลงานทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดีเด่น

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด