Home | News (Events)
N และ ITU มอบรางวัลระดับโลก WSIS ให้ เอไอเอส ด้วยไอเดียนำเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมสร้างอาชีพผู้พิการอย่างยั่งยืน
เขียนโดย Admin เมื่อ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:44:20 น. | ผู้เข้าชม 2517 ครั้ง

       จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเดือนเมษายน 2562 พบว่า ในประเทศไทย มีผู้พิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,995,767 คน หรือร้อยละ3.01 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้มีจำนวนคนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพมีจำนวนถึง 151,150คน คิดเป็นร้อยละ 17.96
          ปัจจุบันองค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างอาชีพให้กับผู้พิการในประเทศไทย โดย เอไอเอส ได้จัดโครงการ "Work Wizard" the digital platform for disability นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ภายในองค์กรมาสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ เพื่อช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลระดับโลก Champion of WSIS Prizes 2019 จัดขึ้นโดย สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) และ องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN)

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด