Home | News (Events)
ประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง สนใจเรียนรู้ Contract Farming โมเดลความสำเร็จพัฒนาภาคเกษตรไทย
เขียนโดย Admin เมื่อ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:05:16 น. | ผู้เข้าชม 7450 ครั้ง

  

        บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์โมเดลความสำเร็จของระบบคอนแทร็คฟาร์มของภาคเอกชน ที่ช่วยเกษตรกรไทยมากว่า 40 ปี ให้แก่ผู้ร่วมงานทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในงานประชุมนานาชาติ Mekong Hub Knowledge and Learning Fair 2019 จัดขึ้นโดย กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร มกอช. อ.ส.ค. ธ.ก.ส. และ ซีพีเอฟ จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของไทยไปขยายโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อยในประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป


          ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานประชุมนานาชาติ MKLF 2019 ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าทั้งประเทศไทย ทั้งองค์กรภาครัฐ สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือเกษตร และภาคเอกชน เป็นต้นแบบที่ดีของภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการตลาด นำไปสู่ความเข้มแข็ง และพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลให้กับคนทั้งประเทศอีกด้วย


          IFAD เป็นหน่วยงานหนึ่งของ FAO จัดการประชุม MKLF 2019 ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรระหว่างผู้แทนจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์ รวมถึงมาเรียนรู้การพัฒนาภาคเกษตรของไทยด้วยการทำงานร่วมกันในรูปแบบสานพลังประชารัฐและการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนการจัดการระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งที่สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย และช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด