Home | News (Events)
“กสอ. จับมือ ดีแทค สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการหมู่บ้าน CIV ”
เขียนโดย Admin เมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:15:06 น. | ผู้เข้าชม 5963 ครั้ง

         กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือ ดีแทค สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จัดทา Big Data ข้อมูลสินค้า แหล่งท่องเที่ยว และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในหมู่บ้าน CIV พร้อมยกระดับการค้าออนไลน์ชุมชน สู่ตลาดอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 


          นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า สภาพการแข่งขัน ทางธุรกิจในด้านการค้าออนไลน์ ยังมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบภายใต้กลไกการค้าแบบเสรี ซึ่งปัจจัยของการนาไปสู่ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการนั้น จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายด้าน ภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือ บริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการนาประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปปรับใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด