Home | News (New Product)
เปิดแล้ว TrueLab@Chula Engineering วิศวฯ จุฬาฯ สานพลัง กลุ่มทรู ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่รับยุค 5G ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
เขียนโดย Admin เมื่อ 24 กันยายน 2562 เวลา 07:55:34 น. | ผู้เข้าชม 5118 ครั้ง

เปิดแล้ว TrueLab@Chula Engineering วิศวฯ จุฬาฯ สานพลัง กลุ่มทรู ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่รับยุค 5G ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 5G/IoT เพื่อสังคมไทย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ กลุ่มทรู เดินหน้าความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เปิด TrueLab@Chula Engineering: 5G & Innovative Solution Center พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทั้ง 5G, 4G, บรอดแบนด์ และ WiFi รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการทดลองทดสอบ กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และการสนับสนุนทุนวิจัย/พัฒนา เสริมศักยภาพให้คณาจารย์และนิสิตในการค้นคว้า สร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการใช้งานต่างๆโดยใช้เทคโนโลยี 5G ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อสร้างนวัตกรในรั้วมหาวิทยาลัยที่จะเติบโตเป็นนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


          ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างบัณฑิตที่จะเป็นนวัตกรช่วยปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่ประเทศ ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์หลักของจุฬาฯ คือ การบ่มเพาะและผลักดันนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงทั้งเชิงสังคมและเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน นับเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้สามารถสร้างคน สร้างนวัตกรรมและผลการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างได้ ความร่วมมือกับกลุ่มทรูในการดำเนินโครงการ TrueLab ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์และนิสิตจุฬาฯ ทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดการนำผลการวิจัยที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศ สอดคล้องกับนโยบายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด