Home | News (Events)
สัมมนา TDPG 2.0: Building Trust with Data Protection
เขียนโดย Admin เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:20:50 น. | ผู้เข้าชม 7246 ครั้ง

สัมมนา TDPG 2.0: Building Trust with Data Protection

    ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผศ. ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในโอกาสเปิดงานสัมมนา TDPG 2.0: Building Trust with Data Protection เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการปกป้องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีภาคตลาดทุนร่วมงานกว่า 500 ราย

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด