Home | SMEs Directory
เฟรชมาร์ท

Visitor : 33342
ชื่อธุรกิจ (ไทย) :
เฟรชมาร์ท
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) :
Fresh Mart
ประเภทธุรกิจ :
ร้านสะดวกซื้อ
รูปแบบธุรกิจ :
แฟรนไชส์
ลักษณะสินค้า / บริการ :
แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ / Minimart
ความเป็นมา :

เฟรชมาร์ท เริ่มต้นจากบริษัทที่รับตกแต่งภายในและรับสร้างอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านมินิมาร์ทให้กับหลายบริษัทด้วยกัน ด้วยประสบการณ์และความชํานาญงานในด้านนี้ที่สั่งสมมานานปี อีกทั้งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นระบบแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณการลงทุนที่สูงและมีข้อสัญญาต่างๆ ผูกมัดอีกมากมาย ทําให้ผู้ที่สนใจจะเปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ ที่มีงบการลงทุนในระดับกลางไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้


ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจทําให้เกิดร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ชื่อ "เฟรชมาร์ท - FRESH MART" ขึ้นมา ด้วยระบบการการจัดการที่มีขั้นตอนด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถ อีกทั้งยังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงและพัฒนา ทําให้เฟรชมาร์ทเป็นร้านสะดวกซื้อที่ทันสมัยและก้าวลํ้าไปกว่าร้านสะดวกซื้อของบริษัทอื่นๆ


ด้วยระบบ แฟรนไชส์ที่บริหารงานด้วยคนไทย และข้อสัญญาที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงนัก ทําให้ เฟรชมาร์ทเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังไม่มีการเรียกเก็บส่วนแบ่งยอดขาย ทําให้เจ้าของกิจการแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท สามารถนําผลกําไรในแต่ละวัน ไปบริหารงานด้านอื่นๆ ได้โดยสะดวก ซึ่งต่างจากระบบแฟรนไชส์ของบริษัทอื่นๆ ที่เจ้าของกิจการไม่สามารถจับต้องผลกําไรของแต่ละวันได้ และนับจากนั้นเป็นต้นมา FRESH MART ได้เป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย สามารถเติบโตขยายสาขาออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาไปสู่ความทันสมัย จนกระทั่งปัจจุบัน FRESH MART มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ มากกว่า 600 สาขา


ระบบแฟรนไชส์ของ
FRESH MART เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อผู้ที่มีความสนใจจะลงทุนทําธุรกิจค้าปลีกเป็นของตัวเอง โดยบริษัทฯได้วางแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร้านทั้งหมด ทั้งการให้ความรู้ทางด้านการค้าปลีก การฝึกอบรมการเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้ผู้ร่วมทุนประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจของตนเองเร็วขึ้น มีปัญหาและความเสี่ยงน้อย และสามารถแก้ไขได้รวดเร็ว  นอกเหนือจากนี้เรายังมีการอบรมอื่นๆเช่นการควบคุมบัญชี  ระบบคอมพิวเตอร์จัดการสินค้า และการบริหารบุคลากร ซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินกิจการ และมีบริการการจัดซื้อสินค้า การเผยแพร่สินค้าและโฆษณาในสื่อต่างๆ ที่สําคัญ FRESH MART ยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระยะยาวอีกด้วย
นโยบายธุรกิจ :
ขายเฟรนไชส์ ขยายสาขาเฟรนไชส์ไปทั่วประเทศ และเป็นคู่ค้าที่ซื่อสัตย์กับผู้ร่วมทุน
ทุนธุรกิจ / ค่าเช่า :
690,000 บาท
จำนวนสาขา :
600 สาขา
วิธีการดำเนินการ :

จุดแข็งในการดำเนินธุรกิจเฟรชมาร์ท

 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee)
 2. ไม่เก็บส่วนแบ่งยอดขาย
 3. ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ 10 ปี
 4. ไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee)


ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน พื้นที่ 2 คูหา (8x8 เมตร)

 1. รายการอุปกรณ์มินิมาร์ท (ภายในร้าน)
 2. รายการตกแต่งร้าน
 3. การอบรมการบริหารร้าน และการใช้อุปกรณ์
 4. การอบรมการจัดเรียงสินค้า และการบันทึกข้อมูล
 5. การอบรมการจัดซื้อ และการจัดสต๊อกสินค้า
 6. การอบรมด้านบัญชีและภาษี
 7. การจัดโปรโมชั่นเปิดร้าน และโปรโมชั่นพิเศษ
 8. สินค้า

         รวมงบประมาณการลงทุน 690,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่ร้าน งบประมาณการลงทุนข้างต้นไม่รวมถึงการก่อสร้าง (พื้น, น้ำประปา, ไฟฟ้า, แอร์) ,สินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาคืนทุน :
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้ลงทุน :
 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
 2. เป็นเจ้าของอาคารร้านค้าที่จะเปิด FRESH MART หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิอาคารนั้นแล้ว
 3. ร้านค้าจะต้องอยู่ในทําเลที่ตั้ง ที่ทางบริษัทเฟรชมาร์ทเห็นว่าเหมาะสม เพื่อการเติบโตของธุรกิจของท่านในอนาคต
 4. ร้านค้าจะต้องมีพื้นที่ขายไม่ตํ่ากว่า 4 x 8 ม.
 5. มีบุคลากรที่มีความสามารถบริหารร้านได้ (กรณีที่ไม่มีทางบริษัทฯ จะทําการจัดหาให้)
 6. บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด มีความพร้อมของงบประมาณการลงทุน
สิ่งที่ผู้สนใจจะได้รับ :

อุปกรณ์ทุกอย่างภายในร้านเป็นกรรมสิทธิของผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ ยกเว้น ตู้ PostMix , ตู้ JetSprey ตู้แช่นํ้าแข็ง (มีระบุภายใน "บันทึกข้อตกลง" แล้ว)

 • ทางบริษัทฯ จะช่วยออกแบบ Layout สินค้าในร้าน โดยผู้เข้าร่วมแฟรนไชน์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ตามแบบที่บริษัทกําหนด
 • ทางบริษัทฯ จะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานแฟรนไชส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร
  • หลักสูตรผู้บริหารงานแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท
   - หลักสูตรผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท
   - หลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท
  • ทางบริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านสาขา ตลอดทุกเทศกาลอย่างสมํ่าเสมอ
 • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนํา แก้ปัญหา และทําการพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญา

1.     ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ และส่วนแบ่งการเงินทั้งหมดสามารถบริหารการเงินได้เอง

2.     จัดสินค้าของแถมในช่วงโปรโมชั่นเปิดร้าน

3.     จัดอบรมบุคลากร โดยให้ทางบริษัทจัดหา หรือเป็นบุคลากรของแฟรนไชส์

4.     ได้รับอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิของแฟรนไชส์

5.     ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ

ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีภายในร้าน, การติดต่อขออนุญาตส่วนราชการ
อื่นๆ :

เฟรชมาร์ทเปิดตัวแฟรนไชส์ใหม่ สำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจอาหาร และขนม ในงบการลงทุนตั้งแต่ 29,000 – 35,000 บาท สินค้าในกลุ่มนี้ เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ทุกวัน ลงทุนน้อย กำไรงาม และไม่ยุ่งยากในการเริ่มธุรกิจ


สินค้าในกลุ่มอาหาร และขนม 7ชนิด  

 

- เฟรชชี่หมี่เกี๊ยว  แฟรนไชส์สู้วิกฤติ  ด้วยเงินลงทุนเพียง 39,000 บาท คุณก็พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจอาหาร  ที่มีอุปกรณ์ในการขายครบครัน  พร้อมสูตรน้ำซุปหมี่เกี๊ยวรสเด็ด และสูตรหมักหมูแดงสูตรพิเศษของเรา  และเส้นหมี่ พร้อมแผ่นเกี๊ยวคุณภาพดี ราคายุติธรรม  ซึ่งจะทำให้ท่านสะดวกในการเตรียมการขายรายวัน

 

- เฟรชชี่ลอดช่องสมุนไพร  ด้วยเงินลงทุนเพียง 29,000 บาท คุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจลอดช่องสมุนไพร อุปกรณ์ครบชุดพร้อมขาย และสะดวกด้วยเส้นลอดช่องสมุนไพรแห้ง  ที่ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลในการเตรียมการขาย

 

- เฟรชชี่ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตฟองดู ธุรกิจใหม่สุดฮิป สอนวิธีทำช็อกโกแลตสูตรอร่อย และอุปกรณ์เครื่องทำน้ำตกช็อกโกแลตที่ดึงดูดตาลูกค้า  ด้วยเงินลงทุนเพียง 29,000 บาท อุปกรณ์การขายครบชุด 

 

- รถเข็นสายไหมเฟรชชี่คอตต้อนแคนดี้  จำหน่ายรถเข็นทำสายไหม และเครื่องทำสายไหม น่ารัก น่าออกงาน ราคาที่ 35,000 บาท สำหรับรถเข็นครบชุดนำเข้าจากอังกฤษ และราคาไม่ถึงหมื่นสำหรับรุ่นผลิตในประเทศ 

 

- เฟรชชี่มันทอร์นาโด มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบ  สูตรกรอบอร่อย  ขายพร้อมรถเข็น เครื่องหั่นมันเกลียว เตาทอด และผงปรุงรส ราคา 30,000 บาท 


- เฟรชชี่เครป 3 in 1  สูตรแป้งของเราสามารถทำขนมได้ถึง 3 ชนิด คือ เครป , ขนมโตเกียว , แพนเค้ก ราคา 29,000 บาท พร้อมรถเข็นและอุปกรณ์การขายครบชุด

- เฟรชชี่ทาโกยากิ   เป็นรูปแบบแฟรนไชส์ร้านขายขนมครกญี่ปุ่นทาโกยากิ  ซึ่งเป็นอาหารว่างยอดฮิตของชาวญี่ปุ่น ราคา 29,000 บาท พร้อมรถเข็นและอุปกรณ์การขายครบชุด


สินค้าหยอดเหรียญ

- ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเฟรชชี่วอเตอร์    กำลังการผลิตน้ำ 1,300 ลิตรต่อวัน ราคา 32,999.- บาท  , กำลังการผลิตน้ำ 800 ลิตรต่อวัน  ราคา 28,999.- บาท             

- ตู้เติมเงินมือถือเฟรชชี่ออนไลน์รุ่นเติมเหรียญ  ราคา 28,999.- บาท, รุ่นเติมเหรียญและเกมส์ออนไลน์  ราคา 34,999.- บาท , รุ่นเติมเหรียญ และธนบัตร และเกมส์ออนไลน์  ราคา 44,999.- บาท
สนใจธุรกิจ ติดต่อ
มีผู้ติดต่อ 29 ครั้ง 
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียด :
  ต้องการให้เจ้าของธุรกิจติดต่อกลับ
  ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารรายละเอียด ฯลฯ
ข้อมูลด้านการทำธุรกิจของคุณ
เงินลงทุน :
ช่วงเวลาที่ต้องการลงทุน :
ทำเลที่ต้องการลงทุน  
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
ข้อมูลเพื่อรับเอกสารทางไปรษณีย์
ที่อยู่ :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
  สนใจรับจดหมายข่าวจาก freshmart
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน :
ข้อมูลติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณนรินทร์ จิยารมณ์    ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ :  บริษัท เฟรชมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 470, 472 ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จ.กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ :  0-2948-7261-9
โทรสาร :  0-2948-7260
ไลน์ไอดี :  
อีเมล :  freshmart.sale@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.freshmart.co.th
Facebook :  
Design Map

No Map   
Google Map
   Comment to เฟรชมาร์ท
SMEsReport.com :: แหล่งร่วมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) แฟรนไชส์ (Franchise) ธุรกิจสร้างอาชีพ

หจก.ศูนย์บริการสวนเกษตรอินทรีย์
ผู้นำธุรกิจด้านงานบริการสวน ด้วยการเพิ่มผลผลิต และการรักษาโรคพืชและดินที่ใช้ในการเพาะปลูกรวมถึงการให้คำแนะนำแก่ชาวสวน อาทิ เช่น สวนยาง สวนปาล์ม สวนผลไม้ พืชไร่ นาข้าว แปลงผัก และอื่นๆ

กาแฟเขาทะลุ ชุมพร
กาแฟเขาทะลุ ชุมพร ได้เริ่มกิจการมา 10 ปี โดยเริ่มต้นจากการขายในงานสหกรณ์ และได้ขยายไปยังกลุ่ม OTOP รุ่นแรกๆ จึงเห็นลู่ทางว่าสามารถสู้กับร้านกาแฟระดับสากลได้

ชาโบบา
จำหน่ายเครื่องดื่ม(เย็น/ปั่น) ชานมไข่มุก ชานมโกโก้ ชานมเผือก ชานมแคนตาลูป ชาเขียวมะลินมสด ชาเขียวกีวี่ ชาเขียวสตอเบอรี่ พิ้งค์เลมอนเนด อลาสก้าเลมอนเนด กรีนเลมอนเนด ฮันนี่เลมอน(น้ำผึ้งมะนาว) แอปเปิ้่นมิกค์ซ่า ลิ้นจี่มิกค์ซ่า อลาสก้ามิกค์ซ่า เป็นต้น

วุ้นคุณณีย์
วุ้นคุณณีย์ ต้นตำรับวุ้นแฟนซี ชูจุดขายที่ความ หอม อร่อย สด สะอาด ปราศจากสารกันบูด

เมจิกไวท์
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์Magic white

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
ตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ เช่น กาแฟสด มาม่า นมกล่อง น้ำผลไม้ น้ำกระป๋อง ที่สามารถทำเงินให้กับคุณได้ทั้งวันทั้งคืน ด้วยการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายประเภท มีระบบการทอนเหรียญอัตโนมัติ ไม่ต้องจ้างคนดูแล

“จันทร์สว่าง”
แฟรนไชส์เวชสำอางสมุนไพร

BE-Knowledge
สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก แนวคิดใหม่ มั่นใจตอบโจทย์ ตรงประเด็ด ทั้งทางธุรกิจ และด้านความรู้