Home | SMEs Directory
เฟรชมาร์ท

Visitor : 32940
ชื่อธุรกิจ (ไทย) :
เฟรชมาร์ท
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) :
Fresh Mart
ประเภทธุรกิจ :
ร้านสะดวกซื้อ
รูปแบบธุรกิจ :
แฟรนไชส์
ลักษณะสินค้า / บริการ :
แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ / Minimart
ความเป็นมา :

เฟรชมาร์ท เริ่มต้นจากบริษัทที่รับตกแต่งภายในและรับสร้างอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านมินิมาร์ทให้กับหลายบริษัทด้วยกัน ด้วยประสบการณ์และความชํานาญงานในด้านนี้ที่สั่งสมมานานปี อีกทั้งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นระบบแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณการลงทุนที่สูงและมีข้อสัญญาต่างๆ ผูกมัดอีกมากมาย ทําให้ผู้ที่สนใจจะเปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ ที่มีงบการลงทุนในระดับกลางไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้


ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจทําให้เกิดร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ชื่อ "เฟรชมาร์ท - FRESH MART" ขึ้นมา ด้วยระบบการการจัดการที่มีขั้นตอนด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถ อีกทั้งยังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงและพัฒนา ทําให้เฟรชมาร์ทเป็นร้านสะดวกซื้อที่ทันสมัยและก้าวลํ้าไปกว่าร้านสะดวกซื้อของบริษัทอื่นๆ


ด้วยระบบ แฟรนไชส์ที่บริหารงานด้วยคนไทย และข้อสัญญาที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงนัก ทําให้ เฟรชมาร์ทเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังไม่มีการเรียกเก็บส่วนแบ่งยอดขาย ทําให้เจ้าของกิจการแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท สามารถนําผลกําไรในแต่ละวัน ไปบริหารงานด้านอื่นๆ ได้โดยสะดวก ซึ่งต่างจากระบบแฟรนไชส์ของบริษัทอื่นๆ ที่เจ้าของกิจการไม่สามารถจับต้องผลกําไรของแต่ละวันได้ และนับจากนั้นเป็นต้นมา FRESH MART ได้เป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย สามารถเติบโตขยายสาขาออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาไปสู่ความทันสมัย จนกระทั่งปัจจุบัน FRESH MART มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ มากกว่า 600 สาขา


ระบบแฟรนไชส์ของ
FRESH MART เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อผู้ที่มีความสนใจจะลงทุนทําธุรกิจค้าปลีกเป็นของตัวเอง โดยบริษัทฯได้วางแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร้านทั้งหมด ทั้งการให้ความรู้ทางด้านการค้าปลีก การฝึกอบรมการเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้ผู้ร่วมทุนประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจของตนเองเร็วขึ้น มีปัญหาและความเสี่ยงน้อย และสามารถแก้ไขได้รวดเร็ว  นอกเหนือจากนี้เรายังมีการอบรมอื่นๆเช่นการควบคุมบัญชี  ระบบคอมพิวเตอร์จัดการสินค้า และการบริหารบุคลากร ซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินกิจการ และมีบริการการจัดซื้อสินค้า การเผยแพร่สินค้าและโฆษณาในสื่อต่างๆ ที่สําคัญ FRESH MART ยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระยะยาวอีกด้วย
นโยบายธุรกิจ :
ขายเฟรนไชส์ ขยายสาขาเฟรนไชส์ไปทั่วประเทศ และเป็นคู่ค้าที่ซื่อสัตย์กับผู้ร่วมทุน
ทุนธุรกิจ / ค่าเช่า :
690,000 บาท
จำนวนสาขา :
600 สาขา
วิธีการดำเนินการ :

จุดแข็งในการดำเนินธุรกิจเฟรชมาร์ท

 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee)
 2. ไม่เก็บส่วนแบ่งยอดขาย
 3. ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ 10 ปี
 4. ไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee)


ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน พื้นที่ 2 คูหา (8x8 เมตร)

 1. รายการอุปกรณ์มินิมาร์ท (ภายในร้าน)
 2. รายการตกแต่งร้าน
 3. การอบรมการบริหารร้าน และการใช้อุปกรณ์
 4. การอบรมการจัดเรียงสินค้า และการบันทึกข้อมูล
 5. การอบรมการจัดซื้อ และการจัดสต๊อกสินค้า
 6. การอบรมด้านบัญชีและภาษี
 7. การจัดโปรโมชั่นเปิดร้าน และโปรโมชั่นพิเศษ
 8. สินค้า

         รวมงบประมาณการลงทุน 690,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่ร้าน งบประมาณการลงทุนข้างต้นไม่รวมถึงการก่อสร้าง (พื้น, น้ำประปา, ไฟฟ้า, แอร์) ,สินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาคืนทุน :
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้ลงทุน :
 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
 2. เป็นเจ้าของอาคารร้านค้าที่จะเปิด FRESH MART หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิอาคารนั้นแล้ว
 3. ร้านค้าจะต้องอยู่ในทําเลที่ตั้ง ที่ทางบริษัทเฟรชมาร์ทเห็นว่าเหมาะสม เพื่อการเติบโตของธุรกิจของท่านในอนาคต
 4. ร้านค้าจะต้องมีพื้นที่ขายไม่ตํ่ากว่า 4 x 8 ม.
 5. มีบุคลากรที่มีความสามารถบริหารร้านได้ (กรณีที่ไม่มีทางบริษัทฯ จะทําการจัดหาให้)
 6. บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด มีความพร้อมของงบประมาณการลงทุน
สิ่งที่ผู้สนใจจะได้รับ :

อุปกรณ์ทุกอย่างภายในร้านเป็นกรรมสิทธิของผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ ยกเว้น ตู้ PostMix , ตู้ JetSprey ตู้แช่นํ้าแข็ง (มีระบุภายใน "บันทึกข้อตกลง" แล้ว)

 • ทางบริษัทฯ จะช่วยออกแบบ Layout สินค้าในร้าน โดยผู้เข้าร่วมแฟรนไชน์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ตามแบบที่บริษัทกําหนด
 • ทางบริษัทฯ จะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานแฟรนไชส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร
  • หลักสูตรผู้บริหารงานแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท
   - หลักสูตรผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท
   - หลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เฟรชมาร์ท
  • ทางบริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านสาขา ตลอดทุกเทศกาลอย่างสมํ่าเสมอ
 • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนํา แก้ปัญหา และทําการพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญา

1.     ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ และส่วนแบ่งการเงินทั้งหมดสามารถบริหารการเงินได้เอง

2.     จัดสินค้าของแถมในช่วงโปรโมชั่นเปิดร้าน

3.     จัดอบรมบุคลากร โดยให้ทางบริษัทจัดหา หรือเป็นบุคลากรของแฟรนไชส์

4.     ได้รับอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิของแฟรนไชส์

5.     ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ

ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีภายในร้าน, การติดต่อขออนุญาตส่วนราชการ
อื่นๆ :

เฟรชมาร์ทเปิดตัวแฟรนไชส์ใหม่ สำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจอาหาร และขนม ในงบการลงทุนตั้งแต่ 29,000 – 35,000 บาท สินค้าในกลุ่มนี้ เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ทุกวัน ลงทุนน้อย กำไรงาม และไม่ยุ่งยากในการเริ่มธุรกิจ


สินค้าในกลุ่มอาหาร และขนม 7ชนิด  

 

- เฟรชชี่หมี่เกี๊ยว  แฟรนไชส์สู้วิกฤติ  ด้วยเงินลงทุนเพียง 39,000 บาท คุณก็พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจอาหาร  ที่มีอุปกรณ์ในการขายครบครัน  พร้อมสูตรน้ำซุปหมี่เกี๊ยวรสเด็ด และสูตรหมักหมูแดงสูตรพิเศษของเรา  และเส้นหมี่ พร้อมแผ่นเกี๊ยวคุณภาพดี ราคายุติธรรม  ซึ่งจะทำให้ท่านสะดวกในการเตรียมการขายรายวัน

 

- เฟรชชี่ลอดช่องสมุนไพร  ด้วยเงินลงทุนเพียง 29,000 บาท คุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจลอดช่องสมุนไพร อุปกรณ์ครบชุดพร้อมขาย และสะดวกด้วยเส้นลอดช่องสมุนไพรแห้ง  ที่ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลในการเตรียมการขาย

 

- เฟรชชี่ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตฟองดู ธุรกิจใหม่สุดฮิป สอนวิธีทำช็อกโกแลตสูตรอร่อย และอุปกรณ์เครื่องทำน้ำตกช็อกโกแลตที่ดึงดูดตาลูกค้า  ด้วยเงินลงทุนเพียง 29,000 บาท อุปกรณ์การขายครบชุด 

 

- รถเข็นสายไหมเฟรชชี่คอตต้อนแคนดี้  จำหน่ายรถเข็นทำสายไหม และเครื่องทำสายไหม น่ารัก น่าออกงาน ราคาที่ 35,000 บาท สำหรับรถเข็นครบชุดนำเข้าจากอังกฤษ และราคาไม่ถึงหมื่นสำหรับรุ่นผลิตในประเทศ 

 

- เฟรชชี่มันทอร์นาโด มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบ  สูตรกรอบอร่อย  ขายพร้อมรถเข็น เครื่องหั่นมันเกลียว เตาทอด และผงปรุงรส ราคา 30,000 บาท 


- เฟรชชี่เครป 3 in 1  สูตรแป้งของเราสามารถทำขนมได้ถึง 3 ชนิด คือ เครป , ขนมโตเกียว , แพนเค้ก ราคา 29,000 บาท พร้อมรถเข็นและอุปกรณ์การขายครบชุด

- เฟรชชี่ทาโกยากิ   เป็นรูปแบบแฟรนไชส์ร้านขายขนมครกญี่ปุ่นทาโกยากิ  ซึ่งเป็นอาหารว่างยอดฮิตของชาวญี่ปุ่น ราคา 29,000 บาท พร้อมรถเข็นและอุปกรณ์การขายครบชุด


สินค้าหยอดเหรียญ

- ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเฟรชชี่วอเตอร์    กำลังการผลิตน้ำ 1,300 ลิตรต่อวัน ราคา 32,999.- บาท  , กำลังการผลิตน้ำ 800 ลิตรต่อวัน  ราคา 28,999.- บาท             

- ตู้เติมเงินมือถือเฟรชชี่ออนไลน์รุ่นเติมเหรียญ  ราคา 28,999.- บาท, รุ่นเติมเหรียญและเกมส์ออนไลน์  ราคา 34,999.- บาท , รุ่นเติมเหรียญ และธนบัตร และเกมส์ออนไลน์  ราคา 44,999.- บาท
สนใจธุรกิจ ติดต่อ
มีผู้ติดต่อ 29 ครั้ง 
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียด :
  ต้องการให้เจ้าของธุรกิจติดต่อกลับ
  ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารรายละเอียด ฯลฯ
ข้อมูลด้านการทำธุรกิจของคุณ
เงินลงทุน :
ช่วงเวลาที่ต้องการลงทุน :
ทำเลที่ต้องการลงทุน  
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
ข้อมูลเพื่อรับเอกสารทางไปรษณีย์
ที่อยู่ :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
  สนใจรับจดหมายข่าวจาก freshmart
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน :
ข้อมูลติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณนรินทร์ จิยารมณ์    ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ :  บริษัท เฟรชมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 470, 472 ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จ.กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ :  0-2948-7261-9
โทรสาร :  0-2948-7260
ไลน์ไอดี :  
อีเมล :  freshmart.sale@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.freshmart.co.th
Facebook :  
Design Map

No Map   
Google Map
   Comment to เฟรชมาร์ท
SMEsReport.com :: แหล่งร่วมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) แฟรนไชส์ (Franchise) ธุรกิจสร้างอาชีพ

วินเทจ สกินเมท
เครื่องสำอางบำรุงผิว เน้น ผิวขาว อ่อนกว่าวัย สวย 2000ปี บริการให้คำปรึกษาด้านความงามทุกประเภท

วุ้นคุณณีย์
วุ้นคุณณีย์ ต้นตำรับวุ้นแฟนซี ชูจุดขายที่ความ หอม อร่อย สด สะอาด ปราศจากสารกันบูด

เซเว่น-อีเลฟเว่น
7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านสะดวกซื้อ ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านยอดรวมการจำหน่าย และการขยายสาขา

บริษัท ควอลิตี้ กราฟฟิค เฮ้าส์ จำกัด
ธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร ควอลิตี้ กราฟฟิค เฮ้าส์ แฟรนไชส์ที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง

สวีทการ์เด้น
สินค้าที่ร้านมีรายการหลายหลายมากกว่า 60 ชนิด โดยตัวหลักจะเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรีแบบเย็น เช่น เค้กหน้านิ่ม, มาการอง, มูสประเภทต่างๆ เบเกอรีอบร้อน เช่น ชอคโกแลตลาวา, ขนมปังโทสหน้าต่างๆ, วาฟเฟิล, แพนเค้ก และเครื่องดื่มประเภทกาแฟสดและเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ

บริษัท ลีดเดอร์ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ตู้เติมเงินยี่ห้อ 3TOP สามารถเติมเงินมือถือ 3 ระบบ มีทั้แบบเติมเหรียญและเติมธนบัตร, แบบตั้งโต๊ะและแบบมีขาตั้ง สามารถโอนเงิน-ฝากเงิน เติมเกมส์ (เฉพาะรุ่น)

ธนาธร ยูเนี่ยนไลฟ์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

บริษัท เพสซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
แฟรนไชส์เป็นการจำหน่ายแซนด์วิช ในลักษณะ made to order ณ จุดขาย ที่เน้นความสด ใหม่ อยู่เสมอ และมีเอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะตัว เสนอในรูปแบบคีออส เคลื่อนย้ายได้