Home | นานาสาระ SME
รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์ประจำศูนย์บริการให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ (สำนักงานสรรพากรภาค 1- ภาค 5)
เขียนโดย Webmaster เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 01:11:19 น. | ผู้เข้าชม 8002 ครั้ง
แบ่งปัน

สำนักวิชาการแผนภาษี กลุ่มบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 24 พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2272-8111
(เลขหมายอัตโนมัติ 4 เลขหมาย)สำนักงานสรรพากรภาค 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

 

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 1

นางสาวกิตติพร  เสวกวรรณกร

0-2272-9310

นางสาวบุญทิรา  ธรรมธีโรวัฒน์

0-2272-9082

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 1

นางสาวฐิติรัชต์  ฮวบเอี่ยม

0-2223-3940-1#231

นายสุรศักดิ์  ทรวงแก้ว

0-2223-3940-1#252

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2

นางสาววิไลภรณ์  ชัยศรีเจริญพงศ์ 

0-2221-0348,0-2221-0332

นายนรินทร์ศักดิ์  ขัดธะสีมา

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3

นางสาวศิริเพ็ญ  อึ้งภากรณ์

0-2214-0079 #301

นางสาวเพ็ญศรี  ตรีฤทธิ์ทวีสิน

0-2214-0079#116, 415

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 4

นางวิลาภรณ์  วีระกุล

0-2619-8282#1242

นางสาวสุขฤดี  แสงดวงดี

0-2619-8282#1208

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 5

นายอรรณพ  พูลพาณิชย์

0-2216-5360

นายพชร ไชยวงศ์

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 6

นางสาววรรณา  ธนบัตรชัย

0-2911-3510

นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญศรี

0-2911-3505

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 7

นายวัชรินทร์  ดิฐกมล

02-1580-022-27#1041

นายอภิรักษ์  ศิริทรัพยากร

02-1580-022-27#1111

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 8

นางจันทร์พร  เลาหรัตนาหิรัญ

0-2973-3970-89#1005

นางกุลชญา  จิรธนิกกุล

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 9

นางสาววิภาพร  วงษ์อุดม

0-2973-3970-89#1005

นางชฎารัตน์  มีมงคล

 

 

สำนักงานสรรพากรภาค 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด


หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 2

นางสาวมณฑาทิพย์  ช่วยรอด

02-319-4776

นางสาวปริศนา  ทองงาม

 

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 10

นางรัตนาภรณ์  รุ่งทิวาสุวรรณ

02-2760263-93 ต่อ 2613

นายฐานภูมิ  รัตนจันทร์

02-2760263-93 ต่อ 2311

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 11

นางพิมพ์ประไพ  เศวตศิลา

02-2760263-93 ต่อ 2407

นายปริพล  แผนทัด

 

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 12

นางธนพร  กลิ่นศรีสุข

02-7173686

นายศิริพงษ์  ตันติตรีญาณ

 

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 13

นายสุกฤษฎิ์  เป้าพงศ์งาม

02-2546003-4 # 2101

นายจักรพันธ์  ศุภกร

02-2546003-4 # 1608

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 14

นางนิยม  อุปถัมภ์

02-2546003-4 # 1505

นางสุชาดา  รุ่งมณีพันธ์

02-2546003-4 # 1502

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 15

นางแสงนวล  อยู่อำไพ

0-2361-3807

นางสาวเสาวลักษณ์  ตั้งขบวนบุตร

0-2744-0963

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

นางสาวจินดา  ขุนหลำ

0-2744-0963

นายสนชัย  แขชัยพร

0-2361-3814

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 17

นางสาวจาตุรี  ปุณโณทก

0-2744-0957

นางสาวธิดารัตน์  ซื่อสัตย์

0-2361-3809

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 18

นางสาวธนิษฐ์นันท์  วังอรรครัชต์

0-2377-8357

นางสาวรัชนี  กรบุญรักษา

0-2377-2424

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 19

นางสาวรุ่งทิพย์  ธัญวงษ์

0-2377-2375

นางสาวทวีวัฒนา  มณีโชติ

0-2377-4773

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 20

นางพิศมร  สิงขรอาจ

0-2539-5353

นางภาวินี  พงศ์พันธุ์

0-2539-5335

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 21

นายศุภรพิทย์  ปิ่นแก้ว

0-2978-6866 , 081-4887189

นายสุริยันต์ อรัญตุก

0-2917-5393 ,089-0114297

 

สำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

 

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 3

นางสาวสุภาวรรณ  คุ้มโภคา

0-2281-5777

 นางสาวศิรินทิพย์  จินตมากุล

0-2281-6721#307,308

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22

นางสาววิภา  ภูริวรานนท์

02-6330105

นายเรืองเดช  ศิริวานนท์

02-6330105

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 23

นางจุฑาทิพย์  อยู่เกษ

02-210-0418

นางสาววิชญา  เจตชวลิต

02-210-0468

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 24

นางสาวชลลดา  ชื่นใจเรือง

02-210-0451

นายธนวัช  อัครเดชาวิวัฒท์

02-210-0453

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 25

นางสาวยุภาพรรณ  ทองฉาย

02-8876241-8 # 131

นางสาวเสาวนีย์  วิชิตบุญลือ

02-8876241-8 # 308

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 26

นางสุวรรณี  แสงสุวรรณโต

02-8876241-8 # 315

นางสาวอุไรวัลก์  สกุลวานิชธนา

02-8876241-8 # 303

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 27

นายสุทธิชัย เซี่ยงเห็น

0-2416-5410 # 430, 431

น.ส.สุหญิง  พันธุ์พิพัฒน์

0-2416-5410 # 460, 461

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 28

นายภานุทัต  รัตโนดม

0-2417-0840

นางสาวภาสรวี   ลิ้มอำไพ

0-2417-0846#205 ,206

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 29

นางรัตนา  เลิศภิรมย์ลักษณ์

2-884-9200 ต่อ 151

นางศุลีมาศ  รณฤทธิวิชัย

02-884-9200 ต่อ 158

สำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 30

นางปรียทัศน์  กาญจนกนก

02-884-9200 ต่อ 153

นางจิราพร  จักษุวัชร

02-884-9200 ต่อ 176

 

สำนักงานสรรพากรภาค 4 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

 

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 4

น.ส.อรษา จำแนกรส

0-2525-4830-7 ต่อ 433

ว่าที่ ร.ต.รามฤทธิ์  สมงาม

0-2525-4830-7 ต่อ 531

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
พระนครศรีอยุธยา 1

นางศรีวรรณ   บุณยรังษี

0-3533-6568-9 ต่อ 111

นางรุ่งทิพย์ อภิรัตนพันธุ์

0-3533-6568-9 ต่อ 111

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
พระนครศรีอยุธยา 2

นางกนกภัช  ฟอสเตอร์

0-3533-6568-9 ต่อ 121

น.ส.ณัชชา เจริญสูงเนิน

0-3533-6568-9 ต่อ 121

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ลพบุรี

น.ส.สุจิตรา โนนพยอม

0-3641-1549 ต่อ 17

นางวารุณี  หม่าตระกูล

0-3641-1549 ต่อ 15

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ชัยนาท

นายปราโมท  ทัดทอง

0-8970-6502-4

น.ส.นิชาภา  เนตรท้วม

0-8978-9689-9

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
สิงห์บุรี

น.ส.ทองคำ  คงทอง

0-3650-7146

นายไพโรจน์  อิ่มกระจ่าง

0-3650-7149

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
อ่างทอง

นายไพบูลย์  บุญล่ำสัน

0-3561-2451

น.ส.วิลาวัณย์  จิตตั้งสมบูรณ์

0-3561-2450

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
สระบุรี

น.ส.ลักขณา  สุดสวาท

0-8980-8927-2

นายวรวิทย์  เกิดสวัสดิ์

0-8190-9564-3

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ปทุมธานี 1

นางดารารัตน์  พฤกษพานิช

0-2567-4891-4 ต่อ 241

น.ส.ศิริเพ็ญ  ต่ายคำ

0-2567-4891-4 ต่อ 244

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ปทุมธานี 2

นายสมโภชน์  ประเสริฐ

0-2992-5720

นางประภัสสร  ธรรมสุ

0-2992-5720

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
นนทบุรี

นางวิมล  มาลีเวช

0-2950-9930-6 ต่อ 422

นางจันทรวรรณ  เนาวรัตนพันธ์

0-2950-9930-6 ต่อ 424

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
อุทัยธานี

นางศรัลยา  เอี่ยมชนะ

0-5697-0130 ต่อ 115

น.ส.อัจฉรา  ปาลวัฒน์

0-5697-0130 ต่อ 115

 

สำนักงานสรรพากรภาค 5 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

 

หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 5

จ่าเอกศักดิ์ดา  กล่อมจรูญ

0-3827-8901-4 ต่อ 341,345,346

นางดวงสมร  วรธัญญะกิจ

0-3827-8901-4 ต่อ 227,228

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ชลบุรี 1

นางสาวจินตนา  สุรชีวพล

0-3826-1353 ต่อ 109

นางสุชาดา  ศักดิ์สงวน

0-3826-1353 ต่อ 109

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ชลบุรี 2

นางสุภาพร  พรมทอง

0-3825-0670-6 ต่อ 2073

นางสาวสุภา  ยังพูล

0-3825-0670-6 ต่อ 2081

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ชลบุรี 3

นางสาวอุษา  ก่อเกียรติวนิช

0-3825-0670-6 ต่อ 1031

นางสาวมานี  นาคถาวร

0-3825-0670-6 ต่อ 5041

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ฉะเชิงเทรา

นางสุมณฑา  เอี่ยมอำนวย

0-3851-2343  ต่อ 361

นางสาวธีรนุช  โมกขะเวส

0-3851-2343 ต่อ 363

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
นครนายก

นายวีรพันธุ์  ประภาศิริ

0-3731-2526 ต่อ 122

นายกิติพงษ์  เกียรติวิชัยงาม

0-3731-2526 ต่อ 122

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ปราจีนบุรี

นายไชยวัฒน์  สุขประเสริฐ

0-8610-7773-3

นายดิเรก คงตะแบก

0-8129-5262-2

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
สระแก้ว

นายปรีชา  สายคำศร

0-3742-5008-9 ต่อ 101

นายปัณณธร สมัยกุล

0-3742-5008-9 ต่อ 101

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ระยอง

นางปรียาภา  ปานเพ็ชร

0-3801-1791-5 ต่อ 203

นายเนรมิตร  มัทรกุลธร

0-3801-1791-5 ต่อ 203

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ตราด

นางสาวอรวรรณ  ภู่แดงงาม

0-8993-3584-2

นางสาวณัฏฐณิชา  สว่างวงศ์

0-8909-2081-5

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
จันทบุรี

นางเกณิกา  นักเสียง

039-301228-30 ต่อ 210

นางสาวแก่นใจ  บุญเหลือ

039-301228-30 ต่อ 210

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1

นายธงชัย  สุภาโชติ

0-8612-1985-2

นายสายันต์  ระหารนอก

0-8170-1128-7

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 2

นางสาวอุดมภรณ์  ปัญญาคง

0-2757-9475

นางสาวสุวรรณา   ทองสุก

0-2757-9475

สำนักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 3

นางสาวนารี  ฉัตรเชิดชัย

0-2316-3023 ต่อ 141

นางวิไลรัตน์   แดงวิรุฬห์

0-2316-3023 ต่อ 142

 

สำนักงานสรรพากรภาค 6- ภาค 10 | สำนักงานสรรพากรภาค 11 - ภาค 12

ภาครัฐที่สนับสนุน
สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์ & เอสเอ็มอี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Franchise B2B K.I.ASIA หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย NEC (เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่)
แบบฟอร์มธุรกิจ